Advertisements

Eksaminashon preventivo di kanser na pechu: “Un privilegio den sektor di kuido di salú”.

Eksaminashon preventivo di kanser na pechu: “Un privilegio den sektor di kuido di salú”.

 

For di 20 di novèmber di aña pasá Fundashon Prevenshon ta disponé di un aparato di mamografia, ku lo duna hopi hende muhé oportunidat pa hasi un skèn preventivo i sin ku tin gastu mará na esaki.

Ta  hasiendo uso di e aparato akí kaba, pero dia 14 di febrüari 2019 ta entreg’é simbolikamente na spònser- i invitadonan durante un resepshon. Atkisishon di e aparato pa hasi mamografia akí  a bira posibel ku sponsership amplio di parti di Orco Bank, Prinses Wilhelminafonds, Rotary Foundation, diferente klup di Rotary den reino, i Jamaica.

Banda di esaki e proyekto a risibí sosten finansiero di personanan privá i di diferente fundashon i kompania  na Kòrsou, Aruba Ulanda i Sürnam.

Ta eksistí hopi ignoransha tokante e nesesidat di eksaminashon  preventivo di pechu. FP huntu ku Rotary Club Willemstad i Curaçao ta traha riba un kampaña informativo pa motivá e hende muhé entre 45-75 aña pa laga hasi un eksaminashon preventivo.

 

Loke nos no konosé nos no ta gusta”

Esaki ta konta sigur sigur pa hopi hende muhé ku pa motibu di falta di konosementu òf miedu no ta reakshoná riba invitashon di Fundashon Prevenshon pa bai hasi un eksaminashon preventivo di pechu. A base di informashon ku Kranshi ta ofresé, FP ta invitá tur hende muhé entre 45 pa 75 aña pa kada 2 aña nan bin hasi un mamografia sin ku tin gastu mará na esaki. Al final mas o ménos 50% di e hende muhénan ku risibí un invitashon ta bini pa laga hasi e skèn. Hopi hende muhé no tin solamente miedu di e resultado, pero tambe di e doló ku e eksaminashon lo ta hasi.

Durante desaroyo di e aparato di mamografia nobo a dediká hopi atenshon na e eksperiensha desagradabel di e hende muhé ku a yega di laga hasi un skèn. Eksaminashon ku e aparato nobo ta ménos inkòmodo, ta duna mihó resultado i ta mas dushi den uso.

Den e grupo ku FP ta enfoká riba dje  ta eksistí hopi konfushon tokante nesesidat di un mamografia. Nan no ta realisá ku ora konstatá kanser na pechu demasiado lat, esaki  por tin konsekuensha fatal i un impakto grandi riba e famia i nan ambiente. E kampaña di informashon ke stimulá e hende muhé pa laga hasi un mamografia. Kuida otro ta un dje pilanan importante den komunidat di Kòrsou. P’esei lo ta bunita si mama i yu muhénan stimulá otro pa reakshoná riba invitashon di FP  i laga hasi un mamografia. Transporte pa bai hasi e eksaminashon no ta un problema. FP ta disponé di un servisio di transporte ku por buska i hiba e damanan di Banda Riba te Banda Bou.

 

Mamografia

Un mamografia ta un potrèt di rüntgen di e pechu ku ta usa pa diskubrí posibel desviashon. Pa medio di e eksaminashon por diskubrí kanser na pechu trempan, asta promé ku tin keho òf ku por fula òf mira e kanser na pechu. E chèns riba plamamentu di e kanser ta bira mas chikitu i ta hasi  eventual tratamentu mas efektivo i ménos intensivo. Sifranan resien ta mustra ku ora diskubrí kanser na pechu trempan ta oumentá e chèns di kurashon. E mashin nobo ta kapas di traha un imáhen tresdimenshonal di tehido di e pechu, i ta saka potrèt for di diferente ángulo. E bentaha, kompará ku e imáhen ku e mashin dosdimenshonal ta saka, ta ku por siñalá desviashon mas trempan. E eksaminashon total ta dura  mas o ménos 15 minüt. E dòkter di kas ta risibí e resultado i ta papia tokante esaki ku e pashènt. Den kaso di duda òf un resultado negativo ta sigui un di dos mamografia kaminda dòkter ta studia e sitio konserní mas detayá, un ekografia òf un MRI.

 

Fundashon Prevenshon

Huntu ku señor Lionel Capriles, señor  profesor Dr. H.M. Pinedo ta fundadó di Fundashon Prevenshon (2009). E tin un kuríkulo impreshonante, a risibí diferente kondekorashon riba tereno di onkologia klíniko, terapia pa kanser, kuido di pashènt di kanser i te ainda ta traha komo onkólogo. A rekonosé su trayektorio ku e título Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw i “Commandeur in de Orde van Oranje Nassau”. FP ta orguyoso ku un persona ku asina tantu rekonosementu ta pará na kuna di nan organisashon. E tim spesial akí, profeshonalmente di trein ( i ku ta konsistí di laborantnan médiko di imáhen, radiashon i screening ) ta pará kla diariamente pa trankilisá e damanan i hasi e skèn un eksperiensha mas agradabel posibel.

Regularmente  nan ta sigui kurso adishonal pa amplia nan konosementu. Na mei 2019 FP ta muda bai den e edifisio na Molenplein ku anteriormente tabata di kuerpo polisial. For di e

edifisio bunita  akí e organisashon ta spera di por yama hopi hende muhé bon biní.

 

NEDERLANDS

 

Preventief onderzoek naar borstkanker: ‘Een voorrecht binnen de gezondheidszorg’.

 

Sinds 20 november vorig jaar staat bij Fundashon Prevenshon (FP) een nieuwe mammograaf, een machine die de komende jaren vele vrouwen in de gelegenheid stelt kosteloos en preventief een scan te laten maken. De mammograaf is al in gebruik, maar wordt 14 februari 2019 symbolisch overgedragen aan FP in aanwezigheid van sponsoren en genodigden tijdens een receptie. De aanschaf van de mammograaf (f 655.200) is mogelijk gemaakt door een brede sponsoring van: de Orco Bank, het Prinses Wilhelmina Fonds, Rotary Foundation, verschillende Rotaryclubs uit het Koninkrijk en Jamaica. Daarnaast ontving het project financiële steun van diverse particulieren, stichtingen en bedrijven uit Aruba, Curaçao, Nederland en Suriname. Er is veel onwetendheid over de noodzaak van een preventief borstonderzoek. FP werkt samen met de beide Rotary Clubs in Curaçao aan een informatiecampagne waardoor vrouwen, in de leeftijdscategorie van 45-75 jaar, aangemoedigd worden een preventief onderzoek te ondergaan.

 

‘Onbekend maakt onbemind’

Dat geldt zeker voor de vele vrouwen die door gebrek aan kennis of het hebben van angst geen gehoor geven aan de uitnodiging van FP voor een preventief borstonderzoek. Op basis van informatie, door Kranchi geleverd, nodigt FP vrouwen tussen de 45-75 jaar uit om iedere twee jaar kosteloos een mammografie te laten uitvoeren. Ongeveer 50% van de genodigden komt uiteindelijk voor een scan. Veel vrouwen zijn niet alleen bang voor de uitslag maar ook voor de pijn die het onderzoek zou doen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe mammograaf werd veel aandacht besteed aan de onprettige ervaring van vrouwen die de scan ondergingen. Het onderzoek door de nieuwe machine is minder ongemakkelijk, geeft betere resultaten en is prettiger in het gebruik. Onder de doelgroep leeft veel onduidelijkheid over de noodzaak van het doen van een mammografie. Zij realiseren zich niet dat een te late constatering van borstkanker levensbedreigende consequenties heeft en daardoor een grote impact op het gezinsleven en hun omgeving heeft. De informatiecampagne richt zich op het stimuleren van vrouwen een mammografie te laten doen. Zorgen voor elkaar is een van de steunpilaren binnen de Curaçaose gemeenschap. Daarom zou het mooi zijn als moeders en dochters elkaar stimuleren door gehoor te geven aan de oproep van FP een mammografie te laten uitvoeren. Vervoer voor het laten doen van het onderzoek is geen probleem, FP beschikt over een pendeldienst die de dames van Banda Riba tot Banda Bou haalt en brengt.

 

Mammografie

Een mammografie is een scan van de borst en wordt gemaakt om afwijkingen op te sporen. Door het onderzoek wordt borstkanker vroeg ontdekt, zelfs nog voordat er klachten zijn of de borstkanker voel- en/of zichtbaar is. De kans op uitzaaiingen wordt kleiner en maakt een eventuele behandeling effectiever en minder intensief en belastend. Uit recente cijfers blijkt dat een vroege opsporing van borstkanker de kans vergroot op genezing. De nieuwe machine is in staat een driedimensionaal beeld van het borstweefsel zichtbaar te maken en maakt hiervan foto’s vanuit verschillende hoeken. Het voordeel ten opzichte van een tweedimensionaal beeld (wat bij de vorige machine gebruikt werd), is dat onregelmatigheden nog eerder gesignaleerd worden. Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De huisarts ontvangt de resultaten en bespreekt deze met de patiënt. Bij twijfel of een negatieve uitslag volgt een tweede mammografie, waarbij de arts gedetailleerder naar de betreffende plek kijkt, een echografie of een MRI.

 

Fundashon Prevenshon

Samen met de bekende bankier, wijlen, Lio Capriles is Prof. Dr. Bob Pinedo grondlegger van Fundashon Prevenshon (2009). Prof. Dr. heeft een indrukwekkend curriculum vitae, ontving vele onderscheidingen op het gebied van klinische oncologie, kankertherapie en kanker patiëntenzorg. Hij is nog steeds praktiserend oncoloog. Zijn staat van dienst werd bekroond met de onderscheidingen ‘Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw’ en ‘Commandeur in de Orde van Oranje Nassau’. Het speciaal, op professionele wijze, opgeleide team (bestaande uit: medisch beeldvormings- en bestralingslaboranten en screeningslaboranten) staat dagelijks klaar om de vrouwen gerust te stellen en de scan zo prettig mogelijk te laten verlopen. Regelmatig worden zij bijgeschoold met de benodigde opleiding(en). In mei 2019 betrekt FP het voormalige politiebureau aan het Molenplein. Vanaf deze mooie locatie hoopt de organisatie vele vrouwen welkom te heten.

 

ENGLISH

 

Preventive research into breast cancer: ‘A privilege to have as part our health care system’.

 

Since November 20 last year, Fundashon Prevenshon (FP) has had a new mammography machine, a machine that will enable many women have to have preventative breast screenings made in the coming years, free of charge. The machine is already in use but will be symbolically gifted to FP during a reception on February 14th, 2019, in the presence of sponsors and guests. The purchase of the mammography machine (f 655,200) has been made possible through very generous sponsorships provided by: Orco Bank, Princess Wilhelmina Foundation, Rotary Foundation, and by various Rotary Clubs throughout the Kingdom and in Jamaica. In addition, the project has received financial support from various individuals, foundations and companies from Aruba, Curaçao, the Netherlands and Suriname. There is a big lack of awareness about the need for preventive breast screenings. FP is collaborating with the two Rotary Clubs in Curaçao to create an informational campaign to encourage women between 45-75 years of age to get a preventative mammogram made.

 

‘The unknown creates fear’

This certainly applies to the many women who, due to lack of knowledge or fear, do not respond to FP’s invitation to get a preventive mammogram made. Based on information supplied by Kranchi, FP invites women between the ages of 45 and 75 to get a mammogram made every two years, free of charge. Approximately 50% of the guests eventually come for a scan. Many women are not only afraid of the results of the exam, but also of the pain that the mammogram causes. When developing new generations of mammography machines, a lot thought has gone into trying to minimize the unpleasant experience for women who are getting mammograms made. The scans made by the new machines are less uncomfortable, provide more accurate results and are easier to use. There is a lot of confusion among the target population about the necessity of getting a mammography. A lot of the women do not realize that diagnosing breast cancer much later in its development can have life-threatening consequences and can therefore have a major impact on their family life and their environment. The informational campaign focuses on encouraging women to get a mammogram. Taking care of one another is one of the cornerstones of the Curaçao community. That is why it would be wonderful if mothers and daughters would encourage each other by responding to FP’s mammogram invitation. FP even has a shuttle to pick up women from Banda Riba to Banda Bou and bring them back home after the exam.

 


Mammography

A mammography is a scan of the breast and is made to detect abnormalities. The study detects breast cancer early, even before women have any complaints or the breast cancer can be felt and/or is visible. The chance of metastases becomes smaller and possible treatments become more effective and less intensive and taxing on the body. Recent figures show that early detection of breast cancer increases the chances of being cured. The new mammography machine can create a three-dimensional image of the breast tissue and takes photos from different angles. The advantage over a two-dimensional image (which the previous machine created) is that irregularities are found even earlier. The full exam takes about 15 minutes. The physician reads the results and discusses them with the patient. If there is any doubt or anything abnormal is found, a second mammogram will be made, the physician will take a closer look at the site in question and may also make an ultrasound or an MRI made.

 

Fundashon Prevenshon

Along with the famous banker, the late Lio Capriles, Prof. dr. Dr. Bob Pinedo founded Fundashon Prevenshon in2009. Prof. dr. Dr. Pinedo has an impressive résumé and has received many awards in the field of clinical oncology, cancer therapy and cancer patient care. He is still a practicing oncologist. His impressive track record did not go unnoticed, and the titles of “Knight in the Order of Lion of the Netherlands” and “Commander in the Order of Orange Nassau” were awarded to him. At FP, a special, professionally trained team consisting of medical imaging and radiation technicians and screening technicians, is available every day to help reassure women and to make their mammography experience as pleasant as possible. The team members regularly receive continuing education and are always up to date on the latest techniques and developments. In May 2019, FP will change location and move to the former police station at Molenplein. From this beautiful location, the organization hopes to welcome many women who have decided to take charge of their own health by getting regular preventative breast screenings made.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: