CBCS jaarrekening 2017 – CBCS Financial Statements 2017

CBCS jaarrekening 2017

Willemstad/Philipsburg – De jaarrekening 2017 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is recentelijk door de Vergadering van Vermogensgerechtigden vastgesteld. Op de CBCS website is een samengevatte versie van deze jaarrekening opgenomen.
De stijging van het balanstotaal 2017 ten opzichte van 2016 is voornamelijk gerelateerd aan de stijging van de marktprijs van goud.
De stijging van het nettoresultaat van het boekjaar 2017 ten opzichte van het nettoresultaat van het boekjaar 2016 wordt onder meer veroorzaakt door de stijging van de interestpercentages op de internationale markt (hetgeen mede heeft bijgedragen tot de hogere interestopbrengsten) en de relatieve toename van de doorbelaste toezichtkosten (relatief omdat deze te maken heeft met de neerwaartse correcties die in het boekjaar 2016 geboekt waren voor toezichtkosten die de CBCS naar schatting niet zal kunnen incasseren, welke correcties de doorbelaste toezichtkosten van 2016 hebben verlaagd). De stijging van de opbrengsten is gedeeltelijk geabsorbeerd door de stijging van de afschrijvingskosten (onder meer aanmaakkosten bankbiljetten, software applicaties die aangeschaft zijn, licenties voor de verschillende software applicaties en extra afschrijving op gebouwen om de waarde daarvan deze in lijn te brengen met de getaxeerde waarde) en stijging van de algemene operationele kosten (met name door de in boekjaar 2016 verantwoorde doorbelasting voor het inzetten van personeel van de CBCS bij probleeminstellingen, welke doorbelasting de kosten van 2016 heeft verlaagd).
Willemstad, 10 december 2018 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

=============

 

CBCS Financial Statements 2017

Willemstad/Philipsburg – The 2017 financial statements of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) have recently been adopted by the meeting of Entitled Asset holders. A condensed version of these financial statements has been published on the CBCS website.
The increase of the total balance of 2017 compared to the total balance of 2016 is especially related to the increase of the market price of gold.
The increase of the net result of 2017 compared to the net result of 2016 is attributable to, among others, the increase of the interest rate on the international market (which contributed to the increase of the interest income) and the relative increase of the supervision fees (relative because it relates to a correction of the supervision fees in 2016 for supervision fees that the Bank probably will not be able to collect, which correction has decreased the supervision fees of 2016). The increase of the income has partially been absorbed by the increase of the depreciation expenses (amongst other issuance costs of banknotes, software applications that have been installed, licenses for software applications that have been acquired and extra depreciation on bank premises in order to align the value hereof with the appreciated value) and increase of the general operating expenses (especially related to personnel costs charged to special attention institutions, which has decreased the expenses of 2016).
Willemstad, December 10, 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

error: Content is protected !!