Advertisements

RECHT ACHTER ZIJN RAAP!

Drieëndertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

Wat ‘voor zijn raap’ betekent, dat weet u natuurlijk. Echt waar? Wat betekent het dan? Juist, u weet het niet. ‘Voor zijn raap’ betekent: ‘voor zijn kop’. Maar de uitdrukking is niet precies. Want ‘iemand voor zijn raap schieten’ betekent ‘iemand doodschieten’. Maar om dat te doen, moet men hem niet VOOR, maar IN zijn raap schieten.

 

Oké. Next step.

 

‘Achter zijn raap’ betekent dus ‘achter zijn kop’. Maar what the hell heeft dit met ‘Recht’ te maken?

Geduld. Dat gaan we u uitleggen. En we gaan u daarbij niet ‘recht achter uw raap’ schieten. Want dan missen we weer. Neen, we schieten eronder. We mikken op uw hart. Eerste schot: Recht is balans. Het kruispunt tussen DRIE haaks op elkaar staande coördinaten.

Vanuit dit centrale punt gaan dus 6 lijnen uit. Eén naar het Oosten, één naar het Westen. Eén naar het Noorden, één naar het Zuiden. En ten slotte, één naar Boven en één naar Beneden. Zie de illustratie.

Tweede schot. De lijn Oost-West kan worden gezien als de as van leven en dood. De zon komt op in het Oosten en is onmisbaar voor het ontstaan en in stand houden van leven. Waar de zon ondergaat, het Westen, regeert dus de dood. Het middelpunt (balanspunt) is datgene wat de twee onderscheidt en verbindt. Laat ons dat het principe van (continue) Regeneratie noemen. Immers, de mens leeft, plant zich voort en gaat dood. Continue lichamelijke regeneratie dus.

De lijn Noord-Zuid is de as van ‘goed’ en ‘kwaad’. Hier is de allocatie van deze opposanten op de as om het even. Er is evenveel reden om het Zuiden ‘goed’ te noemen en het noorden ‘kwaad’ als andersom. Deze brief is echter ten Noorden van de evenaar geschreven. Daarom zullen we het noordelijk gedeelte van de as ‘goed’ noemen en het zuidelijk gedeelte ‘kwaad’. De woorden ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn bewust tussen aan-halingstekens geplaatst, omdat deze begrippen een sterk subjectief element bevatten. Wat ‘goed’ is voor de dief, is ‘slecht’ voor de bestolene. Maar, hoe dan ook, het blijven twee opposanten die hun balanspunt vinden in Neutra-liteit. Niet goed, niet slecht: neutraal.

Derde schot. De as van boven naar beneden is de as die spiritualiteit en materie onderscheidt en verbindt. De lijn vanuit het middelpunt naar boven symboliseert de spirituele of geestelijke wereld. Hier-van worden wij ons bewust via intuïtie, contemplatie en inspiratie. De lijn van het rustpunt naar beneden is wat we dagelijks via de zintuigen waarnemen, de materiële wereld.

Ook hier is er een balanspunt. Maar deze brengt een derde dimensie in, t.w. bewustzijn. Dit maakt dat de andere twee assen van een materiële of een spirituele kant kunnen worden bezien.

Van materiële kant bezien, is de balans tussen goed en kwaad ‘Neutraliteit’. Van spirituele kant bezien, echter, is de balans ‘Recht’, datgene wat redelijk is (de ratio; mate-riële logica) en tegelijkertijd billijk (de intuitio; spirituele logica). Dit noemen wij ‘redelijkheid en billijkheid’.

Van materiële kant bezien, is de balans tussen leven en dood lichamelijke Regeneratie. Van spirituele kant bezien is de balans Onsterfelijkheid, d.w.z. zowel lichamelijke Regeneratie als continue Zielsverhuizing.Vierde schot. Het bewustzijn dat beide kanten com-bineert wordt ‘Kosmisch Bewustzijn’ genoemd. Dit is dus zowel spiritueel als materieel bewustzijn, d.w.z. bewust zijn van alles dat is.

Daaruit volgt dat ook de materie bewust is. Want men kan zich niet van iets bewust worden dat zelf niet reeds bewustzijn bevat. Zie de mens! Hij is materieel, maar bevat bewustzijn.

Toegegeven, het bewustzijn van een plant, een microbe of een steen, is anders dan dat van een hoger levend wezen of van een mens. Maar het is niet voorstelbaar dat het Creatieve Kosmische Bewustzijn de zgn. ‘dode materie’ buiten zich sluit. Veel aannemelijker is dat de ‘materie’ deel is van een bewuste creatie en dus zelf ook door bewuste natuurwetten in stand wordt gehouden.

M.a.w. alles is op een of andere manier bewust. Anders gezegd, alles is mentaal; alles wordt gedacht. En er komt een moment dat hetgeen gedacht wordt, ook zelf gaat denken. Dat moment is de mens. Eerst denkt hij mate-rieel en vervolgens ook spiritueel, totdat beide wijzen van denken zich verenigen in volledig kosmisch denken. En dan één wordt met alles, het Kosmisch Bewustzijn.

 

De mens is hiertoe in staat.

Vijfde schot. Dit betekent ook dat de mens dus in staat is te oordelen wat Recht is. Want zoals koud en warm twee uitersten zijn van één fenomeen, genaamd temperatuur, zo zijn ook goed en kwaad twee uitersten van één fenomeen, t.w. Recht (als het spirituele element erin zit). En zo zijn ook leven en dood twee uitersten van één fenomeen, t.w. de onsterfelijke Ziel (welk woord het spiritueel element vooronderstelt).

Of u dit nu gelooft, of niet. Zesde schot. Interessant detail. Het woord ‘oordeel’ betekent een ‘deel van licht’. Kijk maar. Het woord ‘oor’ (of ‘oer’) in samenstellingen zoals ‘oorsprong’, ‘origine’ en ‘oerknal’ betekent ook ‘licht’. Ook in het woord ‘cultuur’ (de cultus van licht). Waarschijnlijk verwant aan het Hebreeuwse woord: ‘aur’ (= licht), ook wel gespeld als ‘oor’ of ‘oer’. Oordeel is dus een ‘stukje (goddelijk) licht’. Elk Rechtsoordeel bevat dus een vonk van goddelijk licht. Wij zeiden dat de mens in staat is te oordelen wat Recht is. Zo is het (als het goed is).

Of deze etymologische afkomst formeel correct is, weten wij niet. Maar de vondst is mooi. Een ‘vonnis’ is ook verwant aan het woord ‘vondst’. De vondst van een stukje goddelijk licht dus. Als het goed is, is het zo.

Als u dit alles nu in uw achterhoofd houdt, achter in uw raap dus, dan kunnen wij nu een aantal dingen recht voor zijn raap zeggen: ‘We leven in een tijd waarin dokters Gezondheid aantasten, juristen Recht verkrachten, wetenschappers Onwetend zijn en theologen God dood verklaren’.

Dit zijn natuurlijk slechts halve waarheden. MAAR ze wijzen allemaal op hetzelfde, namelijk de uitsluiting van de helft van de werkelijkheid, t.w. de spirituele helft. En daarom zijn die halve waarheden toch waar genoeg. Want de helft die uitgesloten wordt is essentieel en onmisbaar.

Die helft maakt het verschil tussen Neutraliteit en Recht. Dat is als het verschil tussen Wapenstilstand en Vrede. Bij de Wapenstilstand ontbreekt het authentieke van Vrede. Bij Neutraliteit ontbreekt de essentie van Recht.
Zonder die helft is er dus niet meer dan een lege huls, of een lichaam met een dood hart. Met een lege huls kan men niet op het hart schieten. En in een dood hart kan geen Liefde en geen Recht zijn.

Die uitgesloten helft zit ‘achter’ de materie en is er de oorsprong en basis van. Zodra wij daar achter komen is er sprake van Recht achter zijn raap.

 

Bonaire, 2 November 2018

Voor Golden Meand Society (GMS)

Michiel Bijkerk

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: