Advertisements

OPENBAAR VERSLAG NR. 5 INZAKE DE SURSÉANCE VAN BETALING VAN INSEL AIR INTERNATIONAL B.V. Datum: 29 oktober 2018

OPENBAAR VERSLAG NR. 5
INZAKE DE SURSÉANCE VAN BETALING VAN
INSEL AIR INTERNATIONAL B.V.
Datum: 29 oktober 2018
Vennootschapsgegevens : Insel Air International B.V. (hierna ook, de
“Vennootschap”)
Oprichtingsdatum : 8 september 1993
Vestigingsadres : Dokweg 19 Maduro Plaza, Curaçao
Faillissementsnummer : EJ F 82117-82118 en 82276
Datum uitspraak vlp. surseance : 14 maart 2017
Bewindvoerder : mr. R.F. van den Heuvel
Rechter-commissaris : mr. P.E. de Kort
Activiteiten onderneming : commercieel luchtvaartbedrijf
Omzetgegevens : 2016 ANG 174.388.614
Personeel op datum vlp. surseance : 567 personen.
Verslagperiode : 24 augustus 2018 t/m 29 oktober 2018
Bestede uren in verslagperiode : : 130,7 uur
Bestede uren totaal : 1083,60 uur

Opmerkingen vooraf
Dit is het vierde verslag van de bewindvoerder van Insel Air International B.V. ( “Insel”). Het verslag bestrijkt de periode van 25 augustus tot en met 29 oktober.
De bewindvoerder benadrukt dat de stand van zaken van dag tot dag aan verandering onderhevig is.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan. Aan dit surseanceverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. ln dit verslag geeft de bewindvoerder op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Curacao geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.
Voor een uitgebreide inleiding over de aan Insel verbonden onderneming en de rechten en plichten wordt verwezen naar de inleiding van het eerste openbare surseanceverslag d.d. 8 juni 2017.
De crediteuren van Insel zijn op 25 augustus 2017 verschenen ter vergadering op het Gerecht te Curaçao, en zijn op het verzoekschrift tot definitieve verlenging surseance gehoord. Tijdens de vergadering is er door de crediteuren unaniem vóór definitieve verlening van surseance gestemd. De rechter heeft terstond definitieve verlening van surseance aan Insel verleend. De volgende crediteurenvergadering staat geagendeerd op 31 augustus 2018.
Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com.

 1. Feitelijke ontwikkelingen
  Op 31 augustus 2018 heeft het Gerecht de surséance na stemming verlengd met anderhalf jaar, derhalve tot en met eind februari 2020, onder een aantal voorwaarden:
  1 Alle lopende verplichtingen worden met ingang van september 2018 volledig voldaan, dus inclusief de vanaf morgen verschuldigde belastingen en leasetermijnen.
  2 De tijdens de surseance opgebouwde nieuwe schulden tot en met augustus 2018 worden weggewerkt (betaald of kwijtgescholden), of in elk geval achtergesteld bij de vorderingen van de concurrente crediteuren, zoals dat ook met de nieuwe belastingschulden tot heden is gebeurd.
  3 De bewindvoerder rapporteert op 30 oktober 2018 in een openbaar verslag in hoeverre aan 1 en 2 is voldaan.
  4 Als de bewindvoerder al eerder constateert dat Insel er niet in slaagt 1 en 2 te bewerkstelligen, zal hij dat aan de rechter-commissaris berichten en zal worden beslist of de surseance moet worden beëindigd en of het faillissement moet worden uitgesproken.
  Ondanks ingezette bezuinigingsmaatregelen, voldoet Insel Air nog altijd niet aan de onder 1 en 2 gestelde voorwaarden. Desondanks hebben de gesprekken met interCaribbean geleid tot een onherroepelijk aanbod dat uitzicht biedt op een verkoop van Insel Air tegen beschikbaarstelling van de crediteuren van een bedrag dat overeenkomt met een reële waarde van de vennootschap.
  Dit aanbod heeft vorm gekregen in een voorstel voor een heads of agreement. Op dit moment wordt nog onderhandeld over aan aantal voorwaarden, wat de reden is dat het aanbod nog niet openbaar wordt gemaakt.
  Hierboven is opgemerkt dat het aanbod onherroepelijk is. Voorwaarde is wel dat uiterlijk eind november een crediteurenvergadering zal worden belegd. Dat laatste is ook wel nodig, gelet op de zeer precaire liquiditeitspositie van de vennootschap. Er zal dus snel tot een overeenkomst gekomen moeten worden.
  OLG heeft laten weten ook nog bereid te zijn haar eerdere bod te herhalen, maar terzake speelt nog het probleem dat het bod niet voldoet aan de voorwaarden van 161 Fb. (voldoende waarborging).

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: