Advertisements

MFK ta presenta Moshon den Parlamento na tur frakshon awe den ora di merdia pa situashon kaminda varios rapòrt internashonal ta kaba ku Gobièrnu su aktuashon pa ku faya den apliká derechonan humano korektamente

MOTIE

Openbare Vergadering d.d. 16 Oktober 2018

 

VENEZOLAANSE VLUCHTELINGEN

 

Overwegende:

 • dat over de behandeling van Venezolaanse vluchtelingen diverse kritische rapporten en reacties zijn verschenen, o.m. van de Ombudsman, Human Rights Watch, Amnesty International en het Internationale Rode Kruis;
 • dat er afgelopen woensdag op 101018 een tv-uitzending van Zembla is verschenen waarbij de opvang en verdere behandeling van Venezolaanse staatsburgers in ons land negatief in het nieuws kwam;
 • dat zowel lokale burgers als Venezolaanse migranten en investeerders, die zich al vele jaren in ons land bevinden, steeds meer aandringen op een rechtvaardige behandeling;
 • dat in onze regio vele landen zich, ondanks schaarse middelen, inspannen om de vluchtelingen in de eigen regio op te vangen;
 • dat de huidige opvang, screening, opsluiting in de vreemdelingenbarak op gevangenisterrein en wijze van uitzetting te wensen overlaten;
 • dat het vreemdelingenbeleid van de regering van Curaçao weliswaar in eerste instantie een lokale aangelegenheid is, maar nu het een speciale internationale kwestie betreft waarbij de mensenrechten van vluchtelingen voldoende moeten worden beschermd, het zowel voor onze bevolking als voor de Venezolaanse staatsburgers onduidelijk is wat in deze het regeringsbeleid is;
 • dat een klein land als Curaçao, dat zich bovendien zelf in financieel-economisch slechte tijden bevindt, de groeiende vluchtelingenstroom niet alleen aankan;
 • dat de Minister van Algemene Zaken op Curaçao gezien zijn verantwoordelijkheid voor de buitenlandse betrekkingen een primaire rol dient te vervullen:

 

Besluit:

 1. de Minister van Algemene Zaken op te roepen zich voor het respect voor de bescherming van de mensenrechten van Venezolaanse vluchtelingen in te zetten, zowel voor het achterhalen van de schendingen die reeds zouden hebben plaats gevonden, alsmede om er zorg voor te doen dragen dat er in de toekomst geen herhaling plaatsvindt.

 

 1. de Minister van Algemene Zaken te verzoeken om op Koninkrijksniveau de waarborgfunctie in te roepen voor “de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden” en dus van de plicht van een internationaal aanvaardbare humanitaire behandeling op grond van het Statuut en van de verplichtingen onder het EVRM duidelijk te maken.

 

 1. De Minister van Algemene Zaken te verzoeken om op korte termijn te komen met een Aktieplan met concrete projecten en bijbehorende begroting, zodat spoedig om financiële bijstand bij de Koninkrijksregering kan worden verzocht voor het verwezenlijken van een verantwoorde standaard voor een humanitaire behandeling van de toenemende stroom van Venezolaanse vluchtlingen , waarvoor Curaçao momenteel beschikt over onvoldoende mensen en middelen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Staten van Aruba

Staten van Sint Maarten

Eerste en Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Regering van Curaçao

Regering van Aruba

Regering van Sint Maarten

Regering van Nederland

Regering van het Koninkrijk

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: