Advertisements

Betreft: verzoek voor een parlementaire enquête met betrekking tot alle kosten voor de bouw en ingebruikneming van een nieuw ziekenhuis, bekend als het HNO, volgens art. 59 Staatsregeling en art. 110 RvO

Willemstad, 6 oktober 2018

 

Aan de voorzitter van de Staten

De heer W. Millerson

Wilhelminaplein z/n

Alhier

 

Betreft: verzoek voor een parlementaire enquête met betrekking tot alle kosten voor de bouw en ingebruikneming van een nieuw ziekenhuis, bekend als het HNO, volgens art. 59 Staatsregeling en art. 110 RvO

Geachte voorzitter,

Namen de fracties Movementu Futuro Korsou (MFK), Kòrsou di Nos Tur (KDNT), Movementu Progresivo (MP) en anderen richt ik mij tot u met het volgende:

Onze fracties hebben kennisgenomen van de ongerustheid onder de bevolking en in de Staten over de gang van zaken bij de bouw en de financiering van het momenteel nog in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis.

De financiële kosten voor dit project zijn enorm hoog opgelopen, zodanig dat zelfs de minister moeite had met de betaling van door Usona/Sona ingediende facturen.

In vergaderingen over de financiering van de bouw van het ziekenhuis kwamen telkens weer nieuwe cijfers ter tafel met betrekking tot meerkosten vanwege verschillende zogenaamd niet voorziene werkzaamheden.

De Staten werden in 2012 geïnformeerd dat de totale kosten voor de bouw US$ 108 miljoen (ANG 194 miljoen) zouden bedragen, maar nu blijkt dat de kosten al bijna ANG 486 miljoen belopen, met dien verstande dat er nog ANG 200 miljoen meer nodig is voor het afbouwen en operationeel maken van het ziekenhuis. De minister heeft in dit kader haar ernstige zorgen over deze situatie geuit en heeft zich bovendien met klem uitgesproken voor het houden van een parlementaire enquête, omdat zij de mening was en is toegedaan dat de hoogte van de kosten van het project onverantwoord zijn. De leden van de Staten waren eveneens unaniem van mening dat de bouwkosten onaanvaardbaar hoog zijn en deelden de mening van de minister omtrent het houden van een parlementaire enquête.

Gezien de situatie na bestudering van alle documenten, moties, oproepingen en vooral het “Tussentijdse Evaluatierapport HNO”, dat aan de Staten werd aangeboden op 18 maart 2017, zijn onze fracties ervan overtuigd dat het houden van een parlementaire enquête onvermijdelijk is. De fracties menen dat met een door de minister uit te voeren feitenonderzoek of doelmatigheids- en rechtmatigheidsonderzoek zoals dat eerder ook door leden van de Staten werd gesteund, niet kan worden volstaan. Met een zelfstandig onderzoek (parlementaire enquête) door de Staten zal de onafhankelijkheid van het onderzoek maximaal zijn gewaarborgd. Overigens laat een eigen onderzoek (parlementaire enquête) door de Staten de bevoegdheid van de minister tot het (laten) verrichten van een eigen onderzoek onverlet.

Onze fracties hebben daarom een aanzet gemaakt, om te komen tot een voorstel tot het instellen van een onderzoek (enquête) volgens artikel 59 van de Staatsregeling. Artikel 110 van het Reglement van Orde voor de Staten schrijft voor, dat een voorstel tot het instellen van een onderzoek (parlementaire enquête) schriftelijk ingediend moet worden, hetzij door een commissie uit de Staten naar aanleiding van een bij haar in overweging zijnde onderwerp, hetzij door een of meer leden. Wij stellen daarom door dit schrijven voor dat door de Staten besloten wordt een parlementaire enquête te houden naar alle kosten van de bouw van een nieuwe ziekenhuis, zoals die zich vanaf het eerste voornemen tot de bouw ervan – toentertijd op het voormalige Amstel-terrein en eerder – hebben ontwikkeld. Zondermeer juichen wij alle andere onderzoeken toe over de bouwkosten van het nieuwe ziekenhuis. Maar wij hechten daarnaast aan het verrichten van (ook) een parlementaire enquête, omdat daarmee  tenminste een procedure zal worden gevolgd met alle bij een parlementaire enquête behorende waarborgen, zoals omschreven in de Enquêteregeling.

Voor de goede orde voegen wij de oproepingen en het Tussentijdse Evaluatierapport HNO bij. Daarin wordt onzes inziens ons voorstel tot het instellen van een onderzoek (enquête), ingevolge artikel 59 van de Staatsregeling voldoende uiteengezet en onderbouwd.

Fracties achten het van belang dat op die wijze ook wordt bijgedragen aan de bevordering van onze parlementaire democratie. Het gaat hier immers om een onderzoek naar de besteding van gemeenschapsgelden, die in het geval van de financiering van de bouwkosten van het nieuwe ziekenhuis zeer waarschijnlijk niet volledig verantwoord kunnen worden.

Onze fracties hopen, dat u in het bovenstaande en in de bijgevoegde stukken voldoende aanleiding ziet om alles te doen wat nodig is om te komen tot een parlementaire enquête in de hierboven bedoelde zin. Wij zien uw nadere berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gerrit F.  Schotte                    M. Moses                                M. A. Dos Santos

Fractieleider MFK                  Fractieleider MP                     Fractieleider KDNT

 

Bijlagen:

Oproepingen jaren 2012, 2013, 2015, 2016, en 2018 en het

Tussentijdse Evaluatie rapport HNO

 

Doc17917_492V_16-17MinGMN-VzSTN18apr17ConformverzoekMoses18mrt17AanbieddigitaleRapportTussentijdseEvaluatieHNOaangepast20dec16EKL-2 (3)

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: