Advertisements

SCHOONMAAK van de scholen

SCHOONMAAK van de scholen

 

De aanhoudende berichten over problemen rondom de schoonmaak van door de overheid bekostigde scholen, heeft geleid tot de nodige onrust onder het onderwijspersoneel en onder de ouders van de leerlingen.

Zowel onderwijspersoneel als ouders  hebben zich tot de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), mw. Drs. Marilyn Alcalá-Wallé gewend om hun bezorgdheid over deze berichten te uiten.  De Minister van OWCS deelt deze zorgen, temeer omdat personeel en ouders kenbaar hebben gemaakt dat het drastische verlagen van de frequentie van schoonmaak van scholen en lokalen naar hun oordeel onverantwoord is. Ook de Minister van OWCS acht een dergelijke keuze niet verantwoord.

De scholen op Curaçao worden bekostigd conform een bekostigingsstelsel dat voor alle openbare en bijzondere scholen van gelijke toepassing is. Binnen dit stelsel zijn normen vastgesteld voor de personele kosten en voor de materiële exploitatiekosten waaronder de kosten voor schoonmaak.  Voor de hoogte van de vergoeding voor de personele en voor de materiële exploitatiekosten is het aantal leerlingen op de scholen bepalend. Voor de vergoeding van de materiële kosten geldt bovendien dat de schoolbesturen zelfstandig ruimte hebben om deze vergoeding op een verantwoorde wijze in te zetten. Voor de besteding van de vergoeding voor de materiële kosten heeft de overheid geen dwingende bepalingen opgelegd, deze vergoeding wordt als lumpsum toegekend voor de kosten van onderhoud, schoonmaak, elektra, water, leermiddelen, en dergelijke.

De bijzondere schoolbesturen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun scholen en een eigen verantwoordelijkheid voor het financieel beheer van de aan hen toegekende vergoeding.

Voor het openbaar onderwijs is de Minister verantwoordelijk voor het financieel beheer van de toegekende vergoeding.

Ook bij het openbaar onderwijs wordt belang gehecht aan schone scholen, daarvoor worden de benodigde middelen vrijgemaakt, dit binnen de grenzen van de vergoeding voor de materiële exploitatiekosten. Een dergelijke keuze is ook voor de bijzondere schoolbesturen open.

De bijzondere schoolbesturen ontvangen voor het schooljaar 2018-2019 ruim 20 miljoen als vergoeding voor de materiële kosten en het is aan hen om te bepalen waaraan deze middelen worden besteed, dit binnen de bepaalde grenzen.

De Minister spreekt haar hoop en verwachting uit de bijzondere schoolbesturen tegemoet komen aan de verzoeken van hun personeel en van de ouders om een verantwoorde schoonmaak van de scholen onder hun beheer te handhaven.

Tenslotte zal de Minister binnenkort een onderzoek uitvoeren naar de componenten alsmede de hoogte van huidige vergoeding van o.a. de materiële kosten aan de schoolbesturen.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: