Advertisements

Overeenkomst getekend met Aruba: de samenwerking op het gebied van het Papiamento en het Papiamentu gestalte te geven

Overeenkomst getekend met Aruba: de samenwerking op het gebied van het Papiamento en het Papiamentu gestalte te geven

 

WILLEMSTAD – De Minister van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport, mw.

drs. Marilyn Alcalá-Wallé heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Minister van Onderwijs op Aruba, dhr. Armando Lampe om samen de taal Papiaments te promoveren en te behouden en het infrastructuur wat zich hieraan verbindt. Samen zullen de nodige acties worden ondernomen om het bovengenoemde te realiseren.

 

Hiermee zullen Aruba en Curaçao de samenwerking bevorderen onder de partijen die zich bezighouden met de volgende aspecten: taalbeleid, infrastruktuur van taal, onderwijs in Papiaments, Onderwijs en onderzoek van Papiaments binnen Hoger Onderwijs en Wetenschap.

 

 1. OP LANDENNIVEAU:

Artikel 3: inhoud van de samenwerking

Deze Samenwerkingsovereenkomst biedt ruimte voor samenwerking tussen Partijen op een aantal terreinen als: Taalbeleid, Taalinfrastructuur, Onderwijs in en van het Papiaments, Onderwijs en onderzoek van Papiaments in het Hoger Onderwijs en Wetenschap.

Taalinfrastructuur

Een taalcorpus, zo ook dat van het Papiaments bevat onderscheiden taalelementen, van klein naar groot gerangschikt, als: klanken (fonemen), schrift, (orthografie) woorddelen (morfologie), woorden (lexemen), zinnen (syntaxis) en teksten (discourse). Daarvan zijn spelling, woordenschat en grammatica de meest herkenbare onderdelen van de basis voor de gebruikers van onze taal. Bij het samen werken aan de taalinfrastructuur valt te denken aan:

 • uitwisseling van kennis en techniek bij de aanleg en het beheer van een corpus van taalmateriaal met het oog op beschrijving van de verschillende taalvariaties en op het maken van toepassingen daarvoor voor taalgebruikers, zoals woordenlijsten, woordenboeken en andere hulpmiddelen, waaronder taalonderwijsmateriaal;
 • onderzoek naar genoemde onderscheiden elementen van de Papiamentse taal, literatuur en taalonderwijs;
 • het bevorderen van de literatuur van het Papiaments door onder andere schrijfactiviteiten te stimuleren die leiden naar een hogere literaire productie, door het stimuleren van studie van literatuur en literatuurgeschiedenis, door onderzoek en het instellen van prijzen.
 • gemeenschappelijke contacten en samenwerking op het gebied van taalinfrastructuur met gebruikmaking van expertise van onder andere het Instituut voor de Nederlandse Taal, zoals vermeld in de Raamovereenkomst Taalunie en Aruba (november 2013) en met Curaçao (november 2017) en aan
 • het organiseren van en deelname aan overleggen, conferenties en bijeenkomsten ter bevordering van het Papiaments.

 

Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een toenadering die zal resulteren in een versterkt taalonderwijs Papiaments op de eilanden dat een toename van schoolprestaties zal bewerkstelligen. Dit betekent niet dat het taalonderwijsbeleid en het taalonderwijsmateriaal uniform dienen te zijn.

Te denken valt aan de uitwisseling van kennis en expertise bij:

 • ontwikkeling en aanpassing van kerndoelen en eindtermen Papiaments;
 • ontwikkeling en implementatie doorlopende leerlijnen Papiaments;
 • ontwikkeling en implementatie van schoolmateriaal ter concretisering van leerlijnen;
 • ontwikkeling van een profiel van de docent Papiaments
 • gecertificeerde opleidingen en trainingstraject voor leraren Papiaments;
 • gecertificeerde opleidingen en trainingstraject voor onderzoekers Papiaments;
 • ontwikkeling van toetsen, evaluaties en examens voor het Papiaments;
 • ontwikkeling schooltaalbeleid Papiaments;
 • ontwikkeling van een voorbereidend traject naar vervolgopleidingen;
 • borging en uitwisseling materiaal en expertise op digitaal platform en netwerk;
 • taalontwikkelend lesgeven voor leraren van andere educatiegebieden;
 • opzetten van informatiecampagne over de mogelijkheden van het Papiaments.

 

Onderwijs en onderzoek van Papiaments in het Hoger Onderwijs (H.O.)

Te denken valt aan:

 • onderwijs en onderzoek Papiaments in het H.O. in internationale context;
 • jaarlijkse beurzen en middelen voor onderzoek Papiaments
 • leerstoelen met een focus op het Papiaments instellen
 • wetenschappelijk medewerkers, lectors en professoren Papiaments benoemen;
 • ontwikkeling van een instroomtraject in vervolgopleidingen in het H.O.;
 • ontwikkeling modules academische taalvaardigheid Papiaments;
 • gecertificeerde modules taalvaardigheid Papiaments;
 • financiële ondersteuning van deelname en presentaties bij taalconferenties en
 • uitwisseling expertise van linguïstiek en taalonderwijs Papiaments in H.O.

 

 1. OP INTERNATIONAAL NIVEAU:

Voordracht om “Papiamentu/o” op te nemen op de lijst van het “Immaterieel Cultureel Erfgoed” conform het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO.

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: