Advertisements

Wijziging van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen / Change of the ordinance ‘Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen’ / Kambio di e ordenansa asina yamá “Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen”

Wijziging van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen

 

De laatste jaren is het fiscale terrein enorm veranderd. Met behulp van de G20-leiders handelde de internationale gemeenschap samen om transparantie en informatiewijziging op het fiscale terrein te verhogen en om de fouten in het internationale fiscale systeem, die de zogenaamde ‘Base Erosion Profit Shifting’ kunnen eroderen, uit het systeem te verwijderen.

De normen van de internationale overeenkomsten met betrekking tot transparantie en de wijziging van informatie op het fiscale terrein maken een einde aan de periode van bankgeheimen.

Meer dan 150 landen en jurisdicties, die in de ‘Global Forum on Transparency’ en ‘the Exchange of Information for Tax Purposes’ deelnemen, garanderen vanaf hun oprichting in 2009 tot heden de consistente en effectieve implementatie van de normen van internationale transparantie.

De financiële crisis en de agressieve fiscale planning van multinationals plaatsten de BEPS hoog op de politieke agenda. In september 2013 hebben de G20-leiders het ambitieuze en uitgebreide BEPS-plan van actie goedgekeurd. Op basis van het actieplan, ontwikkelden de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) en de G20-landen een pakket van maatregelen binnen twee jaar. Dit pakket waar de landen zich aan moeten houden bestaat uit 15 acties. Het doel van de acties is fiscale transparantie. Ieder land kan belasting heffen op het deel dat op dat land betrekking heeft. In de jaren negentig koos Curaçao om een transparante jurisdictie te zijn. In 2016 volgde Curaçao deze koers en verplichte het zich tot het minimum: 4 van de 15 actiepunten. Dit zijn actiepunten van de BEPS 5,6 in combinatie met 15,13 en 14. De landenrapportage is actienummer 13 van de BEPS. Het doel van de rapporten is de uitwisseling van informatie door multinationals met een totale omzet van 1.5 miljard gulden per jaar. Ze moeten hun informatie aan Curaçao rapporteren en Curaçao zal de informatie uitwisselen met alle landen waarin de multinationals zijn gevestigd.

Een landsbesluit is verbonden aan de ontwerplandsverordening; deze verordening bevat de informatie die aan Inspectie moet worden verstuurd voor de internationale uitwisseling. De Raad van Advies heeft het besluit behandeld.

Introductie van deze wet is heel spoedeisend. Als we als land actienummer 13 van de BEPS niet in onze wet opnemen zal Curaçao de internationale verplichtingen niet navolgen. In het kader van transparantie en de controle hiervan, regelt de wet ook de verplichting van de Stichting Particulierfonds (SPF) om winstbelasting aan te geven. Op basis van art. 2, lid 1 onder h van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt een SPF vrijgesteld van winstbelasting zolang de winst niet uit een bedrijf voortvloeit.

De OECD beoordeelt Curaçao conform de BEPS 5. Hij concludeerde dat Curaçao 3 preferente regimes heeft: de vrijgestelde vennootschap, de exportregeling en de e-zoneregeling. Curaçao moet deze regimes wijzigen conform de regels van de OECD. In dit opzicht heeft de Regering een ontwerplandsverordening opgesteld om de 3 regimes te veranderen. In de ontwerplandsverordening introduceert de Regering andere voorstellen om de economie van Curaçao te stimuleren.

In het kader van de Nexus benadering van BEPS 5, waarin men geen intellectuele eigendommen (IP) zonder substantie mag hebben, heeft de OECD Curaçao ook beoordeeld. De OECD concludeerde dat de intellectuele eigendom in de wet met betrekking tot de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling geen substantie heeft en dat Curaçao deze voor 1 juli 2018 moet aanpassen. Aangezien het traject van een ontwerplandsverordening lang is, om te voorkomen dat 1 juli 2018 en de wet op intellectuele eigendom (IP) in vrijgestelde vennootschap’ zonder actie worden uitgevoerd en om een onaangepaste exportregeling te voorkomen, heeft de Regering besloten om in deze wet het deel intellectuele eigendom zonder substantie van de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling te verwijderen. In de andere ontwerplandsverordening, zoals eerder genoemd, zal de Regering andere voorstellen voor de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling formuleren.

De SPF is vrijgesteld van winstbelasting. Het deel van deze ontwerplandsverordening wordt in 2019 uitgevoerd. Als gevolg hiervan vindt de eerste belastingaangifte plaats in 2020.

 


Change of the ordinance ‘Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen’

 

The last years the international fiscal terrain changed immensely. With the help of the G20 leaders the international community acted together to elevate transparency and information change on the fiscal terrain and to attend to the faults in the international fiscal system that create chances of erosion of the fiscal base and the movement of profits, the so- called ‘Base Erosion Profit Shifting.’

The norms of the international agreements with regard to transparency and change of information on the fiscal terrain terminate the era of bank secrecy.

Over 150 countries and jurisdiction participating at the Global Forum on Transparency and the Exchange of Information for Tax Purposes guaranteed from their establishment in 2009 until present consistent and effective implementation of the norms of international transparency.

The financial crisis and the aggressive fiscal planning of multinational companies placed BEPS high on the political agenda.

September 2013 the G20 leaders approved the ambitious and extensive BEPS plan of action. On the basis of the plan of action, the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) and the G20 countries developed a package of measures within two years. This package to which the countries must commit themselves consists of 15 actions. The principal goal of the actions is to bring fiscal transparency. Additionally, every country will be able to levy tax on the part that concerns them. From the point of view of the nineties, Curacao chose to be a transparent jurisdiction. In 2016 Curacao followed this course and committed itself to the minimum, which are 4 of the 15 points of action: points of action of BEPS 5,6 in combination with 15,13 and 14. The exchange of the reports of the countries (‘landenrapportage’) is action number 13 of BEPS.

The purpose of the countries’ reports is the exchange of information by the multinational companies with a total sale’s worth of 1.5 billion florins per year worldwide. They must report their information to Curacao and Curacao in turn will exchange the information with all countries in which the companies are established.

A government decree is linked to the bill, which gives the information to be submitted to the Tax Inspectorate for international exchange. Recently, the ‘Raad van Advies’ treated the government decree.

The introduction of this law is very urgent. If we as a country did not include action number 13 of BEPS in our law, Curacao will not comply with international commitments. In the framework of transparency and to enforce the control thereof, the law also regulates the obligation of the so-called ‘Stichting particulierfonds (SPF) to make a declaration of tax on profit (‘aangifte van winstbelasting’). However, on the basis of art. 2, clause 1 under h of the ‘Landsverordening op de winstbelasting 1940’ an SPF is exonerated from tax on profit, as long as the profit does not ensue from a business.

OECD evaluated Curacao in conformity with BEPS 5. It concluded that Curacao has 3 preferential regimes, which are the ‘vrijgestelde vennootschap’, the ‘exportregeling’ and the ‘e-zone regeling’, and that Curacao needs to change them in conformity with OECD rules. In this respect, the Government has a bill to change the 3 regimes. In the bill the Government will introduce other propositions to stimulate the economy of Curacao.

In the framework of the Nexus approach of BEPS 5, in which you cannot have intellectual property (IP) without substance, OECD also evaluated Curacao. OECD concluded that the intellectual property stated in the law with regard to the ‘vrijgestelde vennootschap’ and the ‘exportregeling’ has no substance and Curacao will have to adapt them before 1 July 2018. Because a bill trajectory is long, to avoid 1 July 2018 and the law of intellectual property (IP) in ‘vrijgestelde vennootschap’ from arriving (without any action) and to avoid an unedited ‘exportregeling’, the Government has chosen to remove the part of intellectual property without substance from the ‘vrijgestelde vennootschap’ and the ‘exportregeling’ in this law. In the other bill, as previously mentioned, the Government will make other proposals for the ‘vrijgestelde vennootschap and ‘the exportregeling’.

SPF will remain exonerated from tax on profit. The part of this bill will be implemented in 2019. Consequently, the first tax declaration will take place in 2020.

 


Kambio di e ordenansa asina yamá “Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen”

 

Último añanan e tereno fiskal internashonal a kambia inmensamente. Ku aporte polítiko di lidernan di G20, e komunidat internashonal a tuma akshon huntu pa elevá transparensia i kambio di informashon riba tereno fiskal i pa atendé debilidatnan di e sistema fiskal internashonal ku ta krea oportunidat pa eroshon di base fiskal i movementu di ganashi esta BEPS  (“Base Erosion Profit Shifting”).

E normanan di akuerdonan internashonal pa ku transparensia i kambio di informashon riba tereno fiskal a buta un fin na e era di sekresia di banko.

Aktualmente mas ku 150 pais i hurisdikshon partisipando, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes a sigurá for di nan establesimentu na aña 2009 te ku awor aki un implementashon konsistente i efektivo di e normanan pa ku transparensia internashonal.

E krísis finansiero i planifikashon fiskal agresivo di kompanianan multinashonal a pone BEPS haltu riba e agènda polítiko.

Na sèptèmber 2013, lidernan di G20 a aprobá e ambisioso i ekstenso akshon di plan di BEPS. A base di e plan di akshon OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i paisnan di G20 den dos aña a desaroyá i aprobá un pakete di medida. E pakete aki ku paisnan mester komprometé nan mes kuné ta konsistí di 15 akshon.

E meta prinsipal pa e akshonnan aki ta pa trese transparensia fiskal i pa kada pais por kobra impuesto riba e parti ku ta toka nan. For di un punto di bista ku for di fin di añanan 90, Kòrsou a skohe pa ta un hurisdikshon transparente. Na 2016 Kòrsou a sigui riba e rumbo aki i a komprometé su mes na e mínimo, kual ta 4 punto di akshon for di e 15 puntonan, ku ta akshon di puntonan di BEPS 5, 6 en kombinashon ku 15, 13 i 14.

E interkambio di reportahe di paisnan (“landenrapportage”) ta akshon number 13 di BEPS.

E reportahe di paisnan (“landenrapportage”) ta pa interkambiá informashon dor di e kompanianan multinashonalnan ku un total di benta di e grupo riba 1.5 mil mion (“miljard”) florin (riba nivel mundial) anualmente. Nan tin ku raportá nan informashon na Kòrsou i Kòrsou na su turno ta interkambiá esaki ku tur pais den kual e kompanianan di e grupo aki ta establesé.

Tin un dekreto gubernamental  tambe mará na e konsepto di lei aki, kual ta duna eksaktamente kua informashon lo mester entregá na Inspekshon di impuesto pa  interkambio internashonal. Resientemente Hunta di Konseho (“Raad van Advies”) a trata e dekreto gubernamental.

Introdukshon di e lei aki ta hopi urgente. Si nos komo Pais no a hinka e akshon number 13 di BEPS den nos lei,  esei lo a nifiká ku Kòrsou no ta kumpli ku  kompromisonan internashonal.

Den kuadro di transparensia i pa enforsa kòntròl pa ku esaki e lei aki tambe ta regla e obligashon pa e asina yamá “stichting particulier fonds” (SPF) pa hasi for 1 yanüari 2019 deklarashon di impuesto riba ganashi (“aangifte di winstbelasting”). E kambio aki no ta kambia e echo ku ketu bai a base di artíkulo 2, insiso 1, bou di h, di e Landsverordening op de winstbelasting 1940 un SPF, ta eksonerá pa impuesto di ganashi (“vrijgesteld pa winstbelasting”) i lo no ta tin ku paga impuesto riba ganashi (“winstbelasting”), basta ku e ganashi no ta sali for di operashon di negoshi (“winst voortvloeit uit bedrijf”).

OECD a evaluá Kòrsou konforme BEPS 5 i a konkluí ku Kòrsou tin 3 régimen preferensial, ku ta “vrijgestelde vennootschap”, “exportregeling” i “e-zone regeling” i ku tin ku adaptá esaki konforme reglanan di OECD. Pa ku esaki Gobièrnu tin un proyekto di lei den proseso pa kambia e 3 régimennan aki i den e proyekto di lei aki lo bini ku otro proposishon pa stimulá e ekonomía di Kòrsou.

Den kuadro di e asina yamá “Nexus approach” di BEPS 5, kaminda ku no por tin propiedat intelektual (IP) sin supstansia “substance”, OECD a evaluá Kòrsou tambe i a konkluí ku e propiedat intelektual (IP) menshoná den lei pa loke ta trata e “vrijgestelde vennootschap” i e “exportregeling” no tin supstansia “substance” i ku Kòrsou lo tin ku adaptá esakinan promé ku 1 di yüli 2018. Komo ku e trayekto di un proyekto di lei ta largu i pa evitá ku 1 di yüli 2018 ta yega i e lei pa loke ta trata propiedat intelektual (IP) den “vrijgestelde vennootschap” i ku no a adaptá e “exportregeling”, Gobièrnu a skohe pa saka e parti di propiedat intelektual (IP) sin supstansia “substance” for di e “vrijgestelde vennootschap” i e “exportregeling” den e lei aki, pa despues den e otro proyekto di lei, manera anteriormente menshoná, bini ku otro proposishon pa ku esakinan.

Ku e splikashon menshoná, mester keda kla pa un i tur ku SPF lo sigui ta eksonerá di impuesto di ganashi (“winstbelasting”). E parti di proyekto di lei aki ta drenta na vigor entrante aña 2019 i konsekuentemente e promé deklarashon di impuesto ta tuma lugá na aña 2020.

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: