Advertisements

De Stichting Particulier Fonds op Curacao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting.

De Stichting Particulier Fonds op Curacao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting.
Op 7 juni 2018 zijn de Staten van Curacao akkoord gegaan met een wijziging in de Landsverordening op de winstbelasting tijdens de behandeling van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.
Vanaf 1 januari 2019 moet de Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) op Curacao jaarlijks aangifte doen voor de heffing van winstbelasting. De winst van de SPF blijft vrijgesteld voor de heffing van winstbelasting indien de winst niet voortvloeit uit bedrijf. De fiscus beoordeelt naar omstandigheden wanneer de winst geacht kan worden niet voort te vloeien uit bedrijf. Verwacht mag dan ook worden dat in de toekomst de nodige discussies met de fiscus hierover zullen ontstaan. Indien de fiscus vindt dat de vrijstelling van winstbelasting niet van toepassing is op de SPF dan wordt de winst van de SPF vanaf 2019 onderworpen aan 22% winstbelasting.
De SPF is 20 jaar geleden samen met de vrijstelde vennootschap juist ingevoerd als alternatief voor de afschaffing van de offshore op Curacao. De Regering heeft daarmee toentertijd getracht de aantrekkelijkheid van Curacao als vestigingsland te behouden. Het is daarom onbegrijpelijk waarom de Regering thans de noodzaak heeft gevoeld om de SPF te onderwerpen aan heffing van winstbelasting, waardoor de kans groot is dat bestaande SPF’s zullen worden verplaatst naar andere jurisdicties of zelfs ontbonden.
De SPF is een aparte rechtspersoon die op Curacao kan worden opgericht sinds 1998 naast de stichting en de BV of NV, zie artikel 1 boek 2 van de Burgerlijk Wetboek van Curacao. In tegenstelling tot stichting is het de SPF verboden bij wet om een bedrijf uit te oefenen, zie artikel 50 lid 5 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao.
Voorts is ook vreemd dat de Regering bewust thans kiest om juist de SPF te onderwerpen aan heffing van winstbelasting maar de traditionele stichting buiten de heffingsfeer van de winstbelasting laat als zij geen bedrijf uitoefent maar een algemeen nut beoogt. De stichting die een algemeen nut beoogt wordt sinds jaar en dag niet in de heffing van winstbelasting betrokken op Curacao.
Met het onderwerpen van de SPF aan heffing van winstbelasting heeft de Regering de concurrente positie van Curacao verder doen verslechteren ten op zichte van andere jurisdicties. We hoeven niet ver van huis te gaan om dit te constateren. Zo kent Bonaire ook dezelfde Stichting Particulier Fonds in haar Burgerlijke Wetboek. Bonaire onderwerpt sinds 10-10-2010 geen enkele rechtspersoon meer aan heffing van winstbelasting doordat Bonaire deze belasting toen heeft afgeschaft. Ook kent Bonaire geen
successiebelasting meer. De enige belasting die degene die een uitkering van een SPF op Bonaire
ontvangt moet betalen is 5% opbrengstbelasting.
De komende maanden zullen we veel herstructureringen kunnen verwachten richting Bonaire of andere
delen van de wereld met als gevolg verdergaande economische achteruitgang op Curacao.
Tot slot is het ook onbegrijpelijk dat de Regering een aantal jaren gelegen heeft gekozen om de trust, ook
een alternatief voor de afgeschafte offshore, te onderwerpen aan heffing van winstbelasting en de
commanditaire vennootschap wel van deze belasting heeft ontzien. Noch de trust noch de commanditaire
vennootschap zijn rechtspersonen maar zijn overeenkomsten tussen partijen. Toch wordt de Trust
onderworpen aan heffing van winstbelasting en de commanditaire vennootschap niet.
Deze ontwikkelingen op fiscaal gebied baren zorgen omdat Curacao zich hiermee steeds verder uit de
markt prijst met als gevolg verdergaande werkloosheid en teruglopende belastingopbrengsten met als enig
doel om ooit 100% OECD-compliant te zijn.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: