Advertisements

TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire TBO/OM en FIU a bishita makelar i notario na Boneiru

TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire
TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire
TBO/OM en FIU a bishita makelar i notario na Boneiru

In navolging op de door de FIU en het OM georganiseerde conferentie “ Tegengaan van witwassen en vastgoedfraude op Bonaire” van december 2017, hebben medewerkers van Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie Carib (TBO/OM) en de Financial Intelligence Unit (FIU) afgelopen week voorlichtende gesprekken gevoerd met makelaars en notarissen op Bonaire. In deze gesprekken zijn onder meer ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en corruptie. Dit om makelaars en notarissen op Bonaire alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en deze te melden bij de FIU. Makelaars en notarissen zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU.

Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Witwasgelden eindigen veel in aangekocht vastgoed. Dit ontwricht de vastgoedmarkt en maakt huizen voor mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar.

Gezamenlijk met de verschillende toezichthouders, justitie en meldingsplichtige ondernemingen bestrijden het TBO/OM en FIU witwassen en corruptie. In de voorlichtende gesprekken die hebben plaatsgevonden is aan de hand van algemene typologieën inzichtelijk gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO/OM ziet in de strafrechtelijke onderzoeken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:

 • tussenpersonen/consultants worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
 • onderhandelingen door een makelaar (over vastgoed) met persoon A, terwijl het formele eigendom uiteindelijk in de onderneming van persoon B wordt gevestigd;
 • de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
 • misbruik van derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
 • gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (UBO).

Ook is strafrechtelijke jurisprudentie besproken van meldplichtigen die niet voldoen aan hun meldplicht aan de FIU. Tevens heeft de FIU diverse praktische handvatten gegeven waarmee de uitvoering van de meldplicht ondersteund kan worden.

Het TBO/OM kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u. Hierin bent u, als kritische burger, onmisbaar. Uw signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen zijn essentieel. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Meld dit dan bij TBO/OM via anti-corruption@rst-politie.net.

Meer informatie over het FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-nederland.nl

TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire

Following the conference organized by the FIU and the Public Prosecutor’s Office on “Combating money laundering and property fraud on Bonaire” of December 2017, employees of the Combat Against Team Undermining (Team Bestrijding Ondermijning) of the Public Prosecutor’s Office (TBO/OM) and the Financial Intelligence Unit (FIU) had this past week informative talks with brokers and notaries on Bonaire. In these talks experiences were shared that relate to criminal investigations into money laundering and corruption. This is to alert brokers and notaries on Bonaire to possible abuse by criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report these to the FIU. Brokers and notaries are obliged companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the FIU.

It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money laundering practices. Money laundering ends a lot in purchased real estate. This disrupts the real estate market and makes homes for people with a modest income unaffordable.

The TBO/OM and FIU are combating money laundering and corruption jointly with various other regulators, the judiciary and companies obliged to notify. In the informative discussions that took place, it was made clear on the basis of general typologies which forms of corruption and money laundering TBO/OM have been seen in the criminal investigations in the Caribbean part of the Kingdom. This includes the following characteristics:

 • intermediaries/consultants are hired for concealing corruption money;
 • negotiations by a broker (on real estate) with person A, while formal ownership is ultimately established in the company of person B;
 • the final destination of many corruption funds is often real estate;
 • misuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
 • use of offshore companies to disguise the beneficial owner (UBO).

Criminal jurisprudence has also been discussed with reporting agents who do not comply with their obligation to report to the FIU. The FIU has also provided various practical guidelines with which the implementation of the duty to report can be supported.
The TBO/OM can not fight corruption and money laundering alone. We do this with you and for you. In this you, as a critical citizen, is indispensable. Your signals from the society of corruption and money laundering are essential. Do you suspect that there may be money laundering or corruption? Then report this to TBO/OM by email:
anti-corruption@rst-politie.net

More information about the FIU and reporting duty can be found on the website:
www.fiu-nederland.nl

TBO/OM en FIU a bishita makelar i notario na Boneiru

Despues di e konferensia “Tegengaan van witwassen en vastgoedfraude op Bonaire” na desèmber 2017 ku FIU i Ministerio Públiko (OM) a organisá, a tene e siman aki seshonnan informativo na Boneiru ku makelaar i notarionan na Boneiru. E reunionnan tabata na enkargo di funshonarionan di e Team Bestrijding Ondermijning di Ministerio Públiko Carib (TBO/OM) i miembronan di Financial Intelligence Unit (FIU).

Den e kombersashonnan aki a kompartí eksperensia riba tereno di investigashonnan penal relashoná ku labamentu di plaka i korupshon. Esaki pa tene makelar i notario na Boneiru alerta riba posibel abuso di kriminalnan i tambe pa hasí nan mes mas mihó pa identifiká transakshonnan inusual i mèldu esakinan na FIU. Makelar i notario ta instansianan ku pa lei ta obligá pa mèldu transakshonnan inusual, nan ta asina yamá ‘meldingsplichtige ondernemingen’.

E ta di interes grandi sosialmente pa ta alerta pa señalá tur posibel kaso di korupshon i labamentu di plaka. Plaka for di labamentu di plaka hopi biaha ta finalisá den kompra di propiedat inmóbil. Esaki ta desorganisá e merkado di propiedat inmóbil i ta hasí ku kasnan pa esnan ku entrada medio ta bira impagabel.

TBO/OM i FIU konhuntamente ku diferente supervisor, hustisia i instansianan ku tin ku mèldu transakshon inusual ta kombatí labamentu di plaka i korupshon. Den e kombersashonnan informativo a hasi pa medio di tipologia mas komprendibel kua formanan di korupshon i labamentu di plaka ta ser investigá dor di TBO/OM den kasonan penal den parti Karibense di reino. Ta trata di kasonan ku e siguiente karakterístika:

 • intermediarionan/konsùltent ta ser tuma na trabou pa skonde plaka di prosedente di korupshon;
 • negosiashonnan ku un makelar tokante propiedat inmóbil ku persona A, miéntras ku e propiedat finalmente ta resultá establesé den kompania di persona B;
 • E destinashon final di e kantidat grandi di plaka di korupshon ta hopi biaha den propiedat inmóbil;
 • Abuso di kuentanan di terser i cheque pa skonde e fluho di plaka;
 • Uso di kompanianan offshore pa skonde asina yamá ‘uiteindelijke gerechtigde’ (UBO)

Tambe a papia hurisprudensia penal di esnan obligá pa mèldu na FIU. Tambe FIU a duna ideanan práktiko ku kual esnan obligá pa mèldu por haña mas sosten di dje.

TBO/OM no por kombatí korupshon i labamentu di plaka su so. Nos ta hasi esei kubo i p’abo. Den esaki abo, komo siudadano kritiko, ta indispensabel. Bo señal di labamentu di plaka i korupshon ta esensial. Si bo tin sospechoso di posibel labamentu di plaka òf korupshon, por mèldu esaki na TBO/OM pa media di anti-corruption@rst-politie.net

Mas informashon tokante FIU i obligashon di mèldu por haña riba e wèpsait www.fiu-nederland.nl

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: