Advertisements

Segun pronóstiko, Temporada di orkan 2018 ta bira ménos aktivo kompará ku 2017

 

Segun pronóstiko,

Temporada di orkan 2018 ta bira ménos aktivo kompará ku 2017

 

Willemstad – E último perspektiva pa e temporada di orkan benidero, emití pa Colorado State University, ta indiká ku e aña aki diestres (13) tormenta tropikal ta forma den e region di Atlántiko (parti nort di Osean Atlántiko, Laman Karibe i Golfo di México). Seis (6) di nan ta premirá ku ta sigui desaroyá bira orkan i dos (2) di nan, orkan fuerte (kategoria 3 òf mas). E aktividat e aña aki lo ta kasi igual na e promedio di diesdos (12) tormenta, 6.5 orkan i dos orkan fuerte (kategoria 3 te 5).

 

Pa Kòrsou, temporada pasá a kuminsá hopi trempan, ora ku for di 18 di yüni for di un ola tropikal aktivo a desaroyá tormenta tropikal Bret. Durante di atardi di 20 di yüni Bret a degenerá den un ola tropikal i e mesun anochi ei e sistema aki a pasa riba Kòrsou. Bientu temporalmente a lanta bastante riba nos isla i a kousa daño na algun kaminda. E stashon outomátiko di Meteo riba Seru Kokori a midi e anochi ei un ráfaga di bientu di 90 km/ora ku ta igual na forsa di un tormenta tropikal fuerte.

 

Orkan Irma a forma na fin di ougùstùs i bira un orkan super peligroso di kategoria sinku (5) i a pasa ku su wowo presis over di Sint Maarten dia 6 di sèptèmber. Ounke e kantidat di morto riba e isla aki afortunadamente tabata limitá, e daño material sin embargo tabata ekstenso. E stashon meteorológiko di Servisio Meteorológiko di Sint Maarten (MDS) na airopuerto a sufri daño serio. Den e kuadro di koperashon Meteo Kòrsou a manda un stashon portátil pa asistí Meteo Sint Maarten. Ku esaki aviashon komersial por a reanudá su buelonan.

 

Dia 10 di sèptèmber 2017 Kòrsou a risibí bishita di nos hefe di estado, Su Mahestat Rei Willem-Alexander. El a bishitá Meteo pa tuma informashon ofisial riba impakto di orkan Irma na Islariba. Ademas di esei el a haña un “briefing” di wer pa Islariba, en konekshon ku su bishita einan su manisé.

 

Den estrecho koperashon ku Sentro Nashonal di Orkan na Miami, Meteo lo monitoreá tur siklon tropikal ku ta forma menasa pa su region di responsabilidat ku ta e espasio aéreo i tambe e laman ku ta rondoná nos isla. Segun ta nesesario Meteo lo kuminsá ku emití boletinnan di informashon pa siklon tropikal (kódigo hel) 120 ora (sinku dia) promé ku un posibel menasa na papiamentu, hulandes i ingles. E mensahenan aki tin un kódigo di koló, pa ilustrá e seriedat di e menasa.

 

E nòmbernan reservá pa e tormentanan tropikal i orkan di e aña aki ta: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Hélène, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Raphael, Sara, Tony, Valerie i William. E aña aki tambe nos tabatin un komienso trempan di temporada ku desaroyo di Tormenta Subtropikal Alberto. Esaki a forma dia 25 di mei den área di Yucatán, México.

 

Servisio Meteorológiko komo e instansia ofisial di Kòrsou, ta rekordá tur hende, sin importá ku ta un temporada trankil òf aktivo, pa den kaso di menasa di mal tempu i siklon tropikal konsultá solamente mensahenan ofisial. Esakinan ta disponibel riba Meteo su website (www.meteo.cw),  e app Curaçao Weather, su página di Facebook i naturalmente via di Departamento di Komunikashon i Informashon di Gobièrnu.

 

Naar verwachting wordt het orkaanseizoen 2018 minder actief dan in 2017

 

Willemstad – Het laatste vooruitzicht voor het komende orkaanseizoen, dat door de Colorado State University is uitgegeven, toont aan dat dit jaar dertien (13) stormen met een naam zich zullen ontwikkelen boven het Atlantische Orkaangebied (Noord-Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee). Zes (6) daarvan zullen naar verwachting orkaan worden en twee (2) daarvan krachtige orkanen (categorie 3 of hoger). De verwachte activiteit voor dit jaar zal nabij het gemiddelde van twaalf (12) stormen met een naam, 6.5 orkanen en twee (2) zware orkanen liggen.

 

Voor Curaçao begon het vorige seizoen zeer vroeg, toen op 18 juni al een actieve tropical wave zich ontwikkelde tot Tropische Storm Bret. Gedurende de namiddag van 20 juni zwakte Bret af tot een tropical wave en diezelfde avond trok dit systeem over Curaçao. De wind wakkerde tijdelijk flink aan op ons eiland en op enige plaatsen werd schade aangericht. Het automatische weerstation van de Meteo op de Seru Kokori mat die avond een uitschieter van 90 km/uur, hetgeen gelijk is aan een intense tropische stormkracht.

 

Orkaan Irma ontstond eind augustus en werd een zeer gevaarlijke orkaan van de vijfde categorie. Het oog ervan trok op 6 september precies over Sint Maarten. Hoewel het aantal doden op dit eiland gelukkig gering was, was de materiële schade echter zeer groot. Het weerstation van de Meteorologische Dienst Sint Maarten (MDS) op de luchthaven liep ernstige schade op. In het kader van samenwerking stuurde de MDC toen een draagbaar station naar dat eiland, om op die manier de MDS te hulp te staan. Hierdoor konden commerciële vluchten weer uitgevoerd worden.

 

Verder ontving de MDC op 10 september 2017 bezoek van ons staatshoofd, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hij kwam bij de Meteo officiële informatie inwinnen over de impact van Orkaan Irma op Sint Maarten. Daarnaast kreeg hij ook een briefing over het verwachte weer op de Bovenwindse Eilanden, die hij de volgende dag zou bezoeken.

 

Zoals gebruikelijk zal de MDC, in nauwe samenwerking met de National Hurricane Center, alle tropische cyclonen in de gaten houden, die een bedreiging vormen voor zijn verantwoordelijkheidsgebied (Curaçao, het daarbij horende luchtruim en ook de zee rondom ons eiland). Indien dat noodzakelijk is, zal de MDC dan Tropische Cycloonberichten (TCB’s) 120 uur (vijf dagen) voor een mogelijke dreiging beginnen uit te geven in het Papiamentu, Engels en Nederlands. Deze berichten hebben een kleurencode, om de ernst van de dreiging op die manier duidelijk te maken.

 

De namen die voor de tropische stormen en orkanen van dit jaar zijn gereserveerd zijn: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Hélène, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Raphael, Sara, Tony, Valerie en William. Ook dit jaar hadden wij een vroeg begin van het seizoen met de ontwikkeling van Subtropische Storm Alberto. Deze ontstond op 25 mei nabij het Mexicaanse schiereiland, Yucatán.

 

De Meteorologische Dienst Curaçao, als de officiële instantie, herinnert iedereen eraan dat, ongeacht het een rustig of actief seizoen wordt, in geval ons eiland bedreigd zou worden, men alleen officiële berichten moet raadplegen. De berichten van de Meteo zijn te vinden op zijn website (http://www.meteo.cw) , de Curaçao Weather app, zijn Facebookpagina en ook via de Dienst Communicatie en Voorlichting van de Curaçaose overheid.

 

 

The 2018 hurricane season is expected to be less active than in 2017

 

Willemstad – The latest outlook for the coming hurricane season, issued by the Colorado State University, shows that this year thirteen (13) storms with a name will develop over the Atlantic Basin (North Atlantic Ocean, the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea). Six (6) of these are expected to become hurricanes and two (2) major hurricanes (category 3 or higher). The expected activity for this year will be close to the average of twelve (12) named storms, 6.5 hurricanes and two (2) major hurricanes.

 

For Curaçao the previous season started very early, when on June 18th an active tropical wave developed into Tropical Storm Bret. During the afternoon of June 20, Bret weakened back to a tropical wave and that same evening this system moved over Curaçao. The wind temporarily increased a lot on our island and in some locations some damage was caused. The Meteo automatic weather station on the Seru Kokori measured a gust of 90 km/h that evening, which is equivalent to intense tropical storm force.

 

Hurricane Irma developed at the end of August and became a very dangerous category five hurricane. The eye passed exactly over Sint Maarten on September 6. Although the number of deaths on this island was fortunately low, the material damage was extensive. The weather station of the Meteorological Department Sint Maarten (MDS) at the airport suffered serious damage. In the context of cooperation, the MDC then sent a portable station to that island to help the MDS. This allowed commercial flights to be carried out again.

 

Furthermore, on September 10, 2017, the MDC received a visit from our head of state, His Majesty King Willem-Alexander. He came to the Meteo to obtain official information about the impact of Hurricane Irma on St. Maarten. Besides that he was also briefed about the expected weather on the SSS Islands that he would visit the next day.

 

As usual, the MDC, in close cooperation with the National Hurricane Center, will monitor all tropical cyclones that pose a threat to its area of responsibility (Curaçao, the associated airspace and the sea around our island). If necessary, the MDC will start issuing Tropical Cyclone Messages (TCBs) 120 hours (five days) before a possible threat. These messages have a color code to clarify the seriousness of the threat in this way.

 

The names reserved for this year’s tropical storms and hurricanes are: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Hélène, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Raphael, Sara, Tony, Valerie and William. This year too we had an early start of the season with the development of Subtropical Storm Alberto. This formed on May 25th near the Mexican peninsula of Yucatan.

 

The Meteorological Department Curaçao, as the official authority, reminds everyone that whether or not it will be a quiet or active season, in the event our island is threatened, one should only consult official messages, such as those of the Meteo on its website (http://www.meteo.cw), the Curaçao Weather app, its Facebook page and of course also the messages from the Communication and Information Department of the Curaçao government.…

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: