Advertisements
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-83616463-1');

REFLECTIE MINISTER VAN SOCIALE ONGTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN DHR HENSLEY F. KOEIMAN INTERLANDELIJKE TASKFORCE KINDERRECHTEN CONFERENTIE 16 MEI 2018

REFLECTIE MINISTER VAN SOCIALE ONGTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN DHR HENSLEY F. KOEIMAN INTERLANDELIJKE TASKFORCE KINDERRECHTEN CONFERENTIE 16 MEI 2018


Geachte deelnemers,
Aan het slot van deze conferentie valt aan mij de eer een korte terugblik en reflectie te geven op hetgeen in deze 3 dagen aan de orde is gekomen maar vooral ook een vooruitblik op de toekomst.
Centraal thema van deze conferentie was: participatie als gedeelde verantwoordelijkheid.
Sleutelbegrippen die hierbij continu aan de orde zijn gekomen waren: actieve participatie en samenwerking.
Basisvoorwaarde voor actieve participatie en samenwerking is actieve deelname en betrokkenheid van de samenleving bij de opvoeding: dwz bestuurders, professionele opvoeders, ouders en kinderen zelf.
Het is bekend dat volgens het kinderrechtenverdrag ouders de eerste verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, naast de verantwoordelijkheid van de professionele opvoeders. Maar ook de overheid heeft een belangrijke rol te vervullen ter ondersteuning van de ouders.
Zeker in deze tijd van allerlei uitdagingen op sociaal en economisch gebied waarmee gezinnen en families mee geconfronteerd worden.

Samenwerking heeft als doel het realiseren van duurzame resultaten voor wat betreft kinderrechten binnen het hele koninkrijk. Maar samenwerking zonder actieve participatie zal nooit leiden tot de gewenste resultaten.
In dit verband was de bijdrage van Prof de Winter over actieve participatie van belang:
– Het gaat om handelingsperspectieven cultiveren
– Onderbreken van impulssieve oordelen
– Optimisme laten voorleven
– Bevorderen van participatie
De gepresenteerde resultaten van de actieplannen 2017/18 waren in dit opzicht zeer hoopgevend als we terugkijken op de opgevoerde thematieken zoals het belang van interministeriële samenwerking, psychosociale ondersteuningsbehoeften, armoedebeleid, kindpakketten, betrokkenheid van ouders het belang van jeugparticipatie, gebruik van social media in de jeugdhulpverlening, enz.
In mijn inleiding heb ik reeds benadrukt dat de 3 elementen samenkomen samenwerken samenblijven aangevuld moeten worden met het element van samen slagen, samen succesvol zijn.
Want daar gaat het uiteindelijk om: het creëeren van de noodzakelijke voorwaarden in het kader van de realisering van de kinderrechten zoals vastgelegd in het VN verdrag van de rechten van het kind.
Ik denk hierbij aan de volgende voorwaarden:
– De noodzakelijke voorzieningen
– Een helder beleid van de overheid en relevante instellingen
– Activiteiten ter vergroting van de pedagogische kracht van kinderen
In het bijzonder moet ik als bestuurder aandacht vragen voor het belang van beleid, vooral in een sociaal-economische setting die een beperking kan vormen voor de realisering van de kinderrechten.
Ter afronding wil ik nog het volgende naar voren brengen.
Deze conferentie was een boeiende ervaring voor alle deelnemers, zowel tijdens de uitwerking van de 5 themas bij de voorbereiding als tijdens de verschillende bespreekmomenten.
Naast momenten van reflectie was deze conferentie voor de verschillende landen ook een gelegenheid bij uitstek om te bewijzen dat actieve participatie op alle niveaus zeer belangrijk, maar vooral ook mogelijk is.
Er is veel vernieuwing en dynamiek uitgestraald.
Dit is een duidelijk bewijs dat de taskforce kinderrechten de organisatie is die een belangrijke rol moet spelen bij het bereiken van de gewenste resultaten.
Tot slot wil ik de volgende boodschap meegeven voor de volgende interlandelijke kinderrechten conferentie:
Het thema kinderrechten is zeer complex en werken aan tastbare resultaten nog complexer. Dus streef bij het uitwerken van de actieplannen vooral doelen na die SMART zijn zodat we tijdens de volgende conferentie het gevoel kunnen hebben dat we concrete stappen vooruit hebben gedaan in de richting van de realisering van de kinderrechten.
Ik wens u veel success toe en dank u voor uw aandacht.
============================



Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: