Advertisements

Dia Mundial di Meteorologia 2018: Prepará pa Wer, Prepará pa Klima i Sea Sabí pa Asuntu di Awa (Weather Ready, Climate Smart and Water Wise)

Dia Mundial di Meteorologia 2018: Prepará pa Wer, Prepará pa Klima i Sea Sabí pa Asuntu di Awa (Weather Ready, Climate Smart and Water Wise)

Ku un poblashon mundial ku ta kresiendo, e kantidat di hende ku ta wòrdu eksponé na peligernan di naturalesa ta sigui oumentá. Dor di kambio di klima e frekuensia di peligernan tambe ta oumentando, poniendo mas hende den peliger di naturalesa.

Pa e motibu aki Organisashon Mundial di Meteorologia (OMM) i e servisionan meteorológiko nashonal a skohe e tema pa Dia Mundial di Meteorologia di e aña aki: Weather Ready, Climate Smart and Water Wise, loke ta nifiká Prepará pa Wer, Prepará pa Klima i Sea Sabí pa Asuntu di Awa.

Den su afan pa yuda protehá bida i propiedat di tur hende na mundu, OMM i servisionan meteorológiko i hidrológiko nashonal rònt mundu ta sigui mehorá nan kapasidat pa enfrentá e retonan di naturalesa, manera inundashonnan, siklonnan tropikal, sekura, olanan di kalor i vários tipo di peliger di naturalesa mas. Prioridat akinan ta enserá entre otro implementashon di e tres siguiente programanan di OMM:

Agènda Mundial ku Meta di un Desaroyo Duradero (SDG): Nashonnan Uní huntu ku OMM tin vários programa riba nivel nashonal i internashonal pa entre otro yuda kombatí pobresa, kombatí hamber i tambe sòru pa tin awa limpi pa bebe.

Adaptashon na Kambio di Klima den Konferensia di Partidonan (COP): OMM ta sostené vários otro programa di Nashonnan Uní pa yuda gobièrnunan rònt mundu dil ku e retonan ku kambio di klima ta trese ku nan.

Redukshon di Riesgo pa Desaster (DRR): Esaki ta otro programa importante di OMM ku e meta pa yuda servisionan meteorológiko i otro instansianan rònt mundu. Ta hasi esaki ku servisionan sientífiko i tékniko, pa asina yuda vigilá wer i atvertí poblashonnan pa di e manera aki evitá òf redusí daño personal i material den kaso di desasternan natural.

Na Kòrsou tambe, Servisio Meteorológiko Kòrsou (MDC) no ta sinta ketu i nos tambe ta hasi nos esfuersonan pa kumpli ku  nos tareanan prinsipal. Esei ta pa vigilá pa yuda protehá pueblo i su propiedatnan kontra di impakto di mal tempu.

  1. Prepará pa Wer:

Na Kòrsou nos di MDC ta prepará dor di vigilá kontinuamente pa desaroyo di kualke tipo di wer ku por kousa un menasa pa pueblo i su propiedatnan. E menasa prinsipal den nos klima ta siklon tropikal (depreshon tropikal, tormenta tropikal i orkan). Ku kompra di un radar di wer por detektá di un manera sofistiká vários fenómeno di wer, manera áwaseru fuerte, bientu ekstremo i squall lines (liñanan di nubia ku mal tempu) ku por bira un menasa pa públiko. Tambe ku e ret di e stashonnan di opservashonnan outomátiko por monitoriá na diferente parti di Kòrsou e parameternan prinsipal di wer. Hasiendo uso di esaki por midi e temperaturanan mas lokal. Esei ta duna un mihó indikashon di e tempu na sierto parti di nos isla. Meteo tambe ta dispone di un Weather App ku ta wòrdu usá dor di hopi hende, tantu na Kòrsou komo den eksterior. Esaki tambe ta un manera hopi útil pa manda alerta pa un persona, direktamente riba su telefòn. Hasiendo uso di WhatsApp tambe ta un manera pa manda alerta pa tur persona individual. Tur esakinan a bira posibel dor di outomatisá vários proseso di monitoreo i produkshon di e boletinnan di wer.

2.Prepará pa Klima:

Último añanan mas i mas ta birando bisto ku nos klima pokopoko pero sigur ta kambiando. Na Kòrsou, esei ta mas notabel den mas kaso di wer ekstremo. Ounke ku esaki kasi no tabatin efekto desastroso ainda, e kambionan aki ta prinsipalmente eventonan di sekura mas severo i tambe sierto evento di áwaseru fuerte ku ta kousa inundashon signifikante. Den e kuadro aki huntu ku OMM a traha riba un sistema di archivá datonan di un manera digital, pa asina por hasi investigashonnan ku tin di aber ku kambio di Klima

  1. Sea Sabí pa Asuntu di Awa:

E asuntu di awa tambe por relashoná direktamente ku kambio di klima. Sekura ta trese falta di awa, loke naturalmente tin su konsekuensianan pa pueblo i tambe pa agrikultura i kria di bestia. Ekseso di awa mas ku klaro tambe por resultá den tantu daño material komo daño personal. Den e kuadro aki, huntu ku UNOPS, ta trahando riba mapanan di inundashon pa Kòrsou i e mapanan aki por wòrdu usá tambe operashonalmente. Mas aleu Meteo ta miembro di e Komishon di Awa di Gobièrnu, kaminda ta trata kon pa redusí e daño ku eskases di awa ta kousa, pero tambe kiko ta e medidanan ku por usa pa konservá e awa ku ta kai.

Servisio Meteorológiko kier a yama pueblo di Kòrsou danki pa e forma ku nos produktonan i servisio ta wòrdu rekonosé.

 

==============================

 

Wereld Meteorologische Dag 2018: Voorbereid op Weer, Klimaatslim en Waterwijs (Weather Ready, Climate Smart and Water Wise).

 

Met een wereldbevolking die toeneemt, wordt het aantal mensen dat aan de natuurgevaren wordt blootgesteld steeds groter. Als gevolg van de klimaatverandering, neemt de frequentie van die gevaren ook toe, waardoor meer mensen gevaar van de natuur lopen.

 

Om die reden hebben de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de nationale meteorologische diensten het thema voor dit jaar Weather Ready, Climate Smart and Water Wise, hetgeen betekent: Voorbereid op Weer, Klimaatslim en Waterwijs.

 

In hun streven om te helpen met de bescherming van levens en eigendommen, blijven de WMO en de nationale meteorologische en hydrologische diensten in de hele wereld hun capaciteit verbeteren, om de uitdagingen van de natuur, zoals overstromingen, tropische cyclonen, droogte, hittegolven en diverse andere natuurgevaren het hoofd te bieden. De prioriteit hierbij houdt onder andere de implementatie in van de volgende drie programma’s van de WMO:

 

Het Agenda met Doel van een Duurzame Ontwikkeling (SDG): De Verenigde Naties hebben samen met de WMO diverse programma’s op nationaal en internationaal niveau opgezet, om o.a. armoede, honger te bestrijden en ook ervoor te zorgen, dat er schoon drinkwater beschikbaar is.

 

Aanpassing aan de Klimaatverandering in de Conferentie van Partijen (COP): De WMO ondersteunt verschillende andere programma’s van de Verenigde Naties om overheden overal ter wereld te helpen met het confronteren van de uitdagingen, die de klimaatverandering met zich meebrengt.

 

De Vermindering van het Risico op Rampen (DRR): Dit is een ander belangrijk programma van de WMO, met als doel om meteorologische diensten en andere instanties in de hele wereld te helpen. Men doet dit met wetenschappelijke en technische diensten, om op die manier te helpen met het in de gaten houden van het weer en ook de bevolkingen te waarschuwen, om op die manier persoonlijke of materiële schade te helpen voorkomen, in geval van een natuurramp.

 

Ook op Curaçao zit de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) niet stil en ook wij doen ons best om aan onze voornaamste taken te voldoen. Dit is het in de gaten houden van het weer, om op die manier te helpen met het beschermen van de bevolking en zijn eigendommen, tegen de impact van slecht weer.

 

  1. Voorbereid zijn op het weer:

Op Curaçao zijn wij van de MDC voorbereid door voortdurend de ontwikkeling van weertypen in de gaten te houden, die een bedreiging voor de bevolking en haar eigendommen kunnen vormen. De voornaamste bedreiging in ons klimaat is de tropische cycloon (tropische depressie, tropische storm en orkaan). Met het aanschaffen van een weerradar is men in staat om op een geavanceerde manier diverse weerfenomenen, zoals zware regenval, extreem harde wind en buienlijnen, waar te nemen die een bedreiging voor de bevolking kunnen vormen. Ook ons netwerk van automatische weerstations kan op diverse delen van het eiland de voornaamste weerparameters meten. Gebruikmakend hiervan, kan lokaal o.a. de temperatuur gemeten worden. Dit geeft dan een beter beeld van het weer op bepaalde delen van ons eiland. De Meteo beschikt ook over een Weather App, die door veel mensen, zowel op Curaçao als in het buitenland, gebruikt wordt. Dit is ook een zeer nuttige manier om waarschuwingsberichten direct via de telefoon naar een persoon te versturen. Ook door gebruik te maken van WhatsApp, kan iedereen individueel gewaarschuwd worden. Dit alles is mogelijk geworden door het automatiseren van diverse waarnemings- en productieprocessen.

  1. Klimaatslim:

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat ons klimaat langzaam maar zeker aan het veranderen is. Op Curaçao is dit vooral te merken aan meer gevallen van extreem weer. Hoewel dit tot nu toe bijna geen rampzalige gevolgen gehad heeft, zijn deze veranderingen voornamelijk evenementen van ernstige droogte en ook enkele gevallen van zware regenval geweest. Deze hebben ook voor significante overstromingen gezorgd. In dit kader hebben wij samen met de WMO een systeem van digitale gegevensarchivering ontwikkeld, om op die manier onderzoek, dat verband houdt met de klimaatverandering, te kunnen doen.

  1. Waterwijs:

Het onderwerp “water” kan ook direct met de klimaatsverandering verbonden worden. Droogte brengt waterschaarste met zich mee, wat uiteraard consequenties heeft voor het volk en ook voor landbouw en veeteelt. Een teveel aan water kan natuurlijk ook voor zowel persoonlijke als materiële schade zorgen. In dit kader wordt, samen met de UNOPS, gewerkt aan de ontwikkeling van overstromingskaarten voor Curaçao. Deze kaarten kunnen ook operationeel gebruikt worden. Verder is de MDC ook lid van de Watercommissie van de overheid, waar getracht wordt om de schade als gevolg van waterschaarste te beperken. Ook wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden, om regenwater op te slaan.

De Meteorologische Dienst wil de bevolking van Curaçao bedanken voor de vorm waarop onze producten en diensten erkend worden.

 

=========================

 

World Meteorological Day 2018: Weather Ready, Climate Smart and Water Wise.

 

With a world population that is increasing, the number of people exposed to natural hazards is increasing. As the result of climate change, the frequency of these dangers also increases, so that more people are at risk from nature.

That is why the World Meteorological Organization (WMO) and the national meteorological services have come with the theme for this year’s World Meteorological Day: Weather Ready, Climate Smart and Water Wise.

In their efforts to help protect lives and property, the WMO and national meteorological and hydrological services throughout the world continue to improve their capacity to meet the challenges of nature such as flooding, tropical cyclones, drought, heat waves and various other natural hazards. The priority hereby includes the implementation of among others the following three programs of the WMO:

The Agenda with the Sustainable Development Goals (SDG): Together with the WMO, the United Nations has set up various programs at national and international level to combat poverty, hunger, and to also ensure that clean drinking water is available.

Adaptation to Climate Change in the Conference of Parties (COP): The WMO supports various other programs of the United Nations to help governments around the world to confront the challenges that climate change entails.

Reducing the Risk of Disasters (DRR): This is another important program of the WMO, with the aim of helping meteorological services and other agencies around the world. This is done with scientific and technical services, to help keep an eye on the weather and to also to warn the populations, in order to help prevent personal or material damage in the event of a natural disaster.

The Meteorological Service Curaçao (MDC) is not standing still in Curaçao and we are also doing our best to fulfill our main tasks. This is to keep an eye on the weather, to help protect the population and its properties against the impact of severe weather.

 

  1. Being weather ready:

In Curaçao we at the MDC are constantly monitoring the development of weather systems that can pose a threat to the population and its properties. The main threat in our climate is the tropical cyclone (tropical depression, tropical storm and hurricane). With the purchase of a weather radar we are able to observe in a sophisticated way various weather phenomena, such as heavy rainfall, extremely strong winds and squall lines, which can pose a threat to the population. Our network of automatic weather stations can also measure the most important weather parameters on various parts of the island. Using this, the temperature among others can be measured locally. This gives a better picture of the weather on certain parts of our island. The MDC also has a Weather App, which is used by many people, both in Curaçao and abroad. This is also a very useful way to send warning messages directly to people over their phones. Also, by using WhatsApp, everyone can be individually alerted. All this has become possible through the automation of various observation and production processes.

  1. Climate Smart

In recent years it has become increasingly clear that our climate is slowly but surely changing. On Curaçao this is especially noticeable in an increased amount of cases of extreme weather. Although this has had very few disastrous consequences so far, these changes were mainly events of severe drought and also in some cases of heavy rainfall. The latter have caused significant flooding. In this context, together with the WMO, we have developed a system of digital data archiving, in order to be able to do research related to climate change.

  1. Water Wise

The subject “water” can also be directly linked to climate change. Drought brings water scarcity, which of course has consequences for the people and for agriculture and livestock as well. Obviously, excess water can also cause both personal and material damage. In this context, together with the UNOPS, we are working on the development of flood maps for Curaçao. These maps can also be used operationally. Furthermore, the MDC is also a member of the Water Commission of the government, where efforts are made to limit the damage caused by water scarcity. It also examines what measures can be taken to store rain water.

 

The Meteorological Service wants to thank the people of Curaçao for the form in which our products and services are recognized.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: