Advertisements

TBO shares experience with administration and trust offices /

TBO shares experience with administration and trust offices

Last week, staff members of TBO/OM and TBO/RST held informative talks with
directors of several administration and trust offices located on Sint Maarten. In these talks
experiences were shared that relate to criminal investigations into corruption and money
laundering. This is to alert the aforementioned service providers to possible abuse by
criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report them to
the MOT (FIU).
It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money
laundering practices. Various international studies show that the consequences of natural
disasters, such as Irma and Maria, provide a breeding ground for corruption and fraud.
In addition, the important condition for obtaining aid funds is that the government,
companies and citizens of Sint Maarten make maximum efforts to prevent the aid funds
from flowing into corruption money.
The anti-corruption unit TBO (Team Bestrijding Ondermijning) fights corruption and
money laundering jointly with a chain of regulators, MOT (FIU), judicial authorities and
companies that are subject to reporting. Administration and trust offices are obliged
companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the
MOT (FIU).
In the informative discussions that were held, it was indicated on the basis of general
typologies what forms of corruption and money laundering TBO recognizes in the
criminal investigations conducted on Sint Maarten. This includes the following
characteristics:
– Intermediaries / consultants hired for concealing corruption funds;
– invoicing for work that is not or partly done (false invoices);
– the final destination of many corruption funds is often real estate;
– abuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
– use of offshore companies to conceal the beneficial owner (the so-called UBO).
The building sector, the telecommunications sector and the public limited companies are
at high risk of being misused for corruption and money laundering. In addition, trust
offices and companies in the administrative and banking sector run a high risk of being
misused to facilitate these types of crime.
The TBO can not only fight corruption and money laundering. We do this with you and
for you. In this, you, as a critical civil society, are indispensable. Essential here are signals
from the society of corruption and money laundering. Do you suspect that there may be
money laundering or corruption? Do not hesitate to report this to TBO via anticorruption@
rst-politie.net
More information about MOT (FIU) and reporting duty can be found on www.fiu-sxm.net or via
tel. + 1721 542 3025.

=================

 

TBO deelt ervaring met administratie- en trustkantoren

Afgelopen week hebben medewerkers van TBO/OM en TBO/RST voorlichtende
gesprekken gevoerd met bestuurders van enkele op Sint Maarten gevestigde
administratie- en trustkantoren. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld die verband
houden met strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen. Dit om
voornoemde dienstverleners alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen
nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij
het MOT (FIU).
Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en
witwaspraktijken te signaleren. Uit diverse internationale studies blijkt dat de gevolgen
van natuurrampen, zoals Irma en Maria, een voedingsbodem vormen voor corruptie en
fraude. Daarnaast is als belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van hulpgelden
gesteld dat de overheid, bedrijven en burgers van Sint Maarten zich maximaal inzetten
om te voorkomen dat de hulpgelden wegvloeien in corruptiegelden.
TBO (Team Betsrijding Ondermijning) bestrijdt corruptie en witwassen gezamenlijk met
een keten van toezichthouders, MOT (FIU), justitie en meldingsplichtige ondernemingen.
Administratie- en trustkantoren zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat
zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan het MOT (FIU).
In de voorlichtende gesprekken die zijn gevoerd is aan de hand van algemene
typologieën kenbaar gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen
TBO herkent in de op Sint Maarten verrichte strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat
hierbij onder meer om de volgende kenmerken:
– tussenpersonen/consultants die worden ingehuurd voor het verhullen van
corruptiegelden;
– factureren voor werkzaamheden die niet of deels zijn verricht (valse facturen);
– de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
– misbruik derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
– gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke
gerechtigde (de zogeheten UBO).
De bouwsector, de telecommunicatiesector en de overheids NV’s lopen een hoog risico
om te worden misbruikt voor corruptie en witwassen. Daarnaast lopen trustkantoren en
bedrijven in de administratieve en bancaire sector een hoog risico om te worden
misbruikt om genoemde vormen van criminaliteit te faciliteren.
Het TBO kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u.
Hierin bent u, als kritische burgermaatschappij, onmisbaar. Essentieel hierbij zijn signalen
uit de maatschappij van corruptie en witwassen. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk
sprake is van witwassen of corruptie? Schroom dan niet dit te melden bij TBO via anticorruption@
rst-politie.net
Meer informatie over het MOT (FIU)

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: