Advertisements

Krant Ultimo Noticia moet schadevergoeding betalen aan journalist Drayer

Krant Ultimo Noticia moet schadevergoeding betalen aan journalist Drayer

Willemstad – Maandag 11 december heeft het Gerecht de krant Ultimo Noticia veroordeeld tot het betalen vaneen bedrag aan schadevergoeding aan journalist Dick Drayer. De krant heeft foto’s van Drayer zonder toestemming en zonder daarvoor te betealen gebruikt in de krant en op hun website. Daarmee heeft de krant inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Drayer.

Het eindvonnis van 11 december 2017 gaat hoofdzakelijk nog over de schade. Besloten is dat aan Drayer een schadevergoeding toekomt die gelijk is aan de facturen die Drayer aan Ultimo Noticia heeft verzonden voor de door de krant gebruikte foto’s. Drayer heeft aanvankelijk een door hem normaal gesproken gehanteerde prijs in rekening gebracht en na verloop van tijd, toen hem bleek dat de krant door ging met het publiceren van zijn foto’s zonder daarvoor te betalen, heeft hij deze prijs verhoogd. Het Gerecht heeft overigens vastgesteld dat de krant ook na het tussenvonnis van 22 mei 2017 nog is doorgegaan met het publiceren van foto’s van Drayer zonder zijn toestemming. Daaruit leidt het Gerecht af dat Ultimo Noticia zich tot op heden niets heeft aangetrokken van het auteursrecht van Drayer.

Tussenvonnis
Drayer heeft in oktober 2016 een zaak aangespannen tegen Ultimo Noticia omdat de krant volgens hem zonder zijn toestemming door hem gemaakte foto’s plaatst. Drayer heeft daarom schadevergoeding gevorderd en een verbod tot ongevraagde verdere publicatie van zijn foto’s. Ultimo Noticia heeft als verweer aangevoerd dat de foto’s niet van Drayer zijn en dat de foto’s niet door Drayer zijn gewaarmerkt.

In het tussenvonnis van 22 mei 2017 is het wettelijk kader van het auteursrecht weergegeven. Dit komt er op neer dat de Auteursverordening 1913 het auteursrecht (het uitsluitend recht van de maker om zijn/haar kunstwerk , bijvoorbeeld een foto, openbaar te maken en te verveelvoudigen) beschermt tegen een ongevraagde inbreuk daarop door een derde.

De verweren van Ultimo Noticia zijn in het tussenvonnis verworpen. Vastgesteld is vervolgens dat de krant gebruik heeft gemaakt van foto’s van Drayer door deze zonder zijn toestemming te publiceren. Er is dus sprake van inbreuk op het auteursrecht van Drayer.
Tenslotte is in het tussenvonnis bepaald dat een comparitie van partijen diende plaats te vinden aangezien de zaak voor een minnelijke regeling vatbaar leek.

Op 31 oktober 2017 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben nadere informatie gegeven aan het Gerecht. Verder hebben partijen medegedeeld dat zij na de zitting met elkaar wilden overleggen over een regeling. Partijen hebben het Gerecht daarna niet bericht dat zij een regeling hebben getroffen. Daarom is vandaag is een eindvonnis gewezen in deze zaak.

Inmiddels is het vonnis ook op www.rechtspraak.nl te vinden onder het nummer ECLI:NL:OGEAC:2017:178
Vonnis inzake Derk Drayer-Ultimo Noticia

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS in de zaak van:
[Eiser] h.o.d.n. Persbureau Curaçao,

wonende in Curaçao,
eiser,gemachtigde advocaat mr. R.E.F.A. Bijkerk,
tegen
de naamloze vennootschap Ultimo Noticia N.V.,
gevestigd in Curaçao,
gedaagde,
gemachtigde haar hoofdredacteur H.A. Zimmerman.
Partijen zullen hierna [eiser] en Ultimo Noticia genoemd worden.
1
1. Het verdere procesverloop

1.1.
Na het tussenvonnis van 22 mei 2017 (verder: het tussenvonnis) heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden op 31 oktober 2017, alwaar [eiser] en zijn gemachtigde enerzijds en Zimmerman anderzijds zijn verschenen. Op voorhand had mr. Bijkerk producties 1 tot en met 5 toegezonden. Op voorhand had Zimmerman een akte met daaraan gehecht producties toegezonden. Aan het einde van de zitting is afgesproken dat partijen na de zitting een minnelijke regeling zouden beproeven. Van partijen heeft het Gerecht vervolgens niet meer vernomen dat een regeling is getroffen.
1.2.
Vonnis is bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling
2.1.
Ter inleiding wordt het volgende voorop gesteld. [eiser] heeft deze zaak aanhangig gemaakt nadat hij had gemerkt dat Ultimo Noticia zonder zijn toestemming door hem gemaakte foto’s publiceerde zonder bereid te zijn (ook niet na correspondentie daarover) om daarvoor te betalen. [eiser] heeft schadevergoeding gevorderd en een verbod voor de toekomst om zonder zijn toestemming foto’s van hem te publiceren. Ultimo Noticia heeft verweer gevoerd tegen de vordering van [eiser]. Volgens Ultimo Noticia zijn de foto’s waar [eiser] op doelt niet door hem gemaakt. De krant wijst er op dat de foto’s van [eiser] niet zijn naam vermelden en/of zijn gewaarmerkt. Voorts is door Ultimo Noticia naar voren gebracht dat je niet altijd de baas bent over je eigen creatie.

2.2.
In het tussenvonnis heeft het Gerecht het rechtskader weergegeven, onder meer met de volgende overwegingen:

4.3.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een (onder meer) een foto om deze openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld (artikel 1 j˚ artikel 10 lid 9 Auteursverordening 1913).

4.4.
Ingevolge artikel 25 lid 2 j˚ lid 1 Auteursverordening 1913 mag zonder toestemming van degene aan wie het auteursrecht daarop toekomt, geen wijziging worden aangebracht in (onder meer) de aanduiding van de maker van (onder meer) een foto. Dat is, negatief geformuleerd, het recht van de maker op naamsvermelding. Publicatie van een foto zonder naamsvermelding levert in beginsel schending van de persoonlijkheidsrechten van de maker op.

4.5.
Ingevolge artikel 27 Auteursverordening is de maker, niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd een rechtsvordering ter bekoming van schadevergoeding in te stellen tegen degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.

2.3.
Na toetsing van de feiten aan bovengenoemd rechtskader zijn de verweren van Ultimo Noticia in het tussenvonnis verworpen. Achtereenvolgens is door het Gerecht overwogen dat de foto’s wel van [eiser] zijn en dat het feit dat er niet bij stond dat er copyright op de foto’s rustte, niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook is overwogen dat Ultimo Noticia foto’s van [eiser] heeft geplaatst in haar krant / op haar website, zonder zijn toestemming en zonder daarvoor te betalen. In het tussenvonnis wordt dan geconcludeerd dat Ultimo Noticia inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser]. Dit is bepaald in de volgende rechtsoverweging uit het tussenvonnis:

4.11.
Nu tevens vaststaat, dat gedaagde voor het gebruik van die foto’s geen toestemming had van eiser, moet gedaagde worden geacht inbreuk op het auteursrecht van [eiser] te hebben gemaakt.

2.4.
Ultimo Noticia heeft ter zitting het onder 2.1. weergegeven debat kennelijk deels opnieuw willen voeren door wederom naar voren te brengen dat de foto’s niet van [eiser] zijn, deze foto’s niet zijn gewaarmerkt en deze foto’s niet zijn beschermd. Deze verweren zijn al behandeld en verworpen in het tussenvonnis, zodat daar niet nog een keer op wordt ingegaan.

2.5.
Nu dient nog te worden beoordeeld wat de hoogte is van de schade. [eiser] heeft twee bedragen gevorderd. Een bedrag in verband met de schending van het persoonlijkheidsrecht van NAf 24.150,- en een bedrag bestaande uit het totaal van de onbetaalde facturen. Deze facturen zijn weer onder te verdelen in facturen ten bedrage van NAf 150,- per foto van 6 januari 2015 en 10 februari 2015 en facturen van na die datum (van onderscheidenlijk 14 mei 2016, 28 mei 2016, 12 oktober 2016 en 4 februari 2017) waarin telkens NAf 450,- per foto wordt gerekend, driemaal de gebruikelijke prijs. Het totaal van de zes facturen bedraagt NAf 78.203,-.

2.6.
Over de facturen wordt het volgende overwogen. Naar aanleiding van het tussenvonnis is tussen partijen nog verder debat gevoerd over het door [eiser] gehanteerde tarief van NAf. 150,- per foto. [eiser] heeft ter zitting toegelicht dat dat een door hem gehanteerd tarief is in gevallen als deze, namelijk dat een ander medium zijn foto gebruikt zonder voorafgaande opdracht daartoe. Ultimo Noticia heeft daar tegenin gebracht dat dat tarief te hoog is en dat zij een standaardtarief hanteert van NAf 20,- per foto. Dit standaardtarief valt evenwel in een andere categorie, namelijk foto’s gemaakt in opdracht van de krant of aangeboden aan de krant, zodat dat standaardtarief niet maatgevend is. Voorts is door Ultimo Noticia niet bestreden dat [eiser] als standaard tarief NAf 150,- rekent, zodat daarvan hierna ook wordt uitgegaan. In het tussenvonnis is onder r.o. 4.15. overwogen dat het Gerecht zich in een later stadium zal buigen over de vraag of het systeem van “triple damage” ook in Curaçao zou moeten worden gehanteerd. Op grond van artikel 27 Auteursverordening 1913 heeft [eiser] het recht op schadevergoeding. Deze vergoeding wordt op grond van artikel 6:97 BW begroot. In de eerste plaats bestaat de schade uit de vergoeding die zou zijn verschuldigd als [eiser] toestemming zou hebben gegeven voor overname van de foto’s. Voorts valt uit [eiser]s stellingen af te leiden dat hij verlies aan exclusiviteit ziet als schadepost. Ook is door hem aangevoerd dat hij uitvoerig heeft geprobeerd om met Ultimo Noticia in gesprek te treden over het gebruik van de foto’s en aanvankelijk ook nog bereid is geweest om een bulkprijs met de krant af te spreken. Ultimo Noticia bleef evenwel doorgaan met het plaatsen van zijn foto’s zonder serieus in te gaan op de protesten van [eiser], laat staan zijn facturen te voldoen. Het Gerecht leidt uit de overgelegde correspondentie af dat een en ander inderdaad zo is verlopen. Zelfs na het tussenvonnis is Ultimo Noticia doorgegaan met het plaatsen van foto’s van [eiser]. Dit onderstreept de stelling van [eiser] dat Ultimo Noticia zich niets aantrok van zijn auteursrecht. Ultimo Noticia heeft dit niet in afdoende mate bestreden. In al het voorgaande ziet het Gerecht aanleiding om de schade vast te stellen op het bedrag dat door [eiser] in rekening is gebracht, namelijk aanvankelijk NAf 150,- per foto en later driemaal die prijs.
2.7.
In het tussenvonnis is reeds overwogen dat publicatie zonder naamsvermelding een schending van het persoonlijkheidsrecht oplevert (r.o. 4.4.). [eiser] heeft zijn eiswijziging blijkbaar niet ingezet om ook deze schadepost te vermeerderen, zodat dit deel van de vordering beperkt blijft tot het bedrag van
NAf 24.150,- zijnde 161 foto’s maal NAf 150,-. Ook deze post is toewijsbaar nu deze post niet is bestreden door Ultimo Noticia.

2.8.
In beginsel zijn de gevorderde bedragen van NAf 78.203,- en NAf 24.150,- dus toewijsbaar. Echter de som van deze bedragen (NAf 102.353,-) komt uit boven de som van de bedragen weergegeven in de vermeerderde eis (NAf 100.457,10), zodat dit laatste bedrag wordt toegewezen.

2.9.
Wat betreft de gevorderde rente geldt tenslotte het volgende. In de gewijzigde eis is een bedrag van NAf 79.469,10 gevorderd met wettelijke rente vanaf 13 oktober 2016 en een bedrag van NAf 20.988,- met wettelijke rente vanaf 14 februari 2017. Ter zitting heeft het Gerecht om opheldering gevraagd van deze bedragen nu de optelsom van de facturen op een ander bedrag uitkwam (NAf 78.203,-) en niet duidelijk was of in de gevorderde NAf 79.469,10 het bedrag van NAf 24.150,- is inbegrepen. Opheldering is niet verschaft. Om die reden zal het Gerecht de wettelijke rente over het gehele verschuldigde bedrag laten ingaan vanaf 14 februari 2017.

2.10.
Het door [eiser] gevorderde verbod wordt toegewezen met een hierna te maximeren dwangsom.

2.11.
Tenslotte wordt Ultimo Noticia als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van [eiser] zoals hierna nader bepaald.

3 De beslissing

Het Gerecht:
– veroordeelt Ultimo Noticia tot betaling van NAf 100.457,10 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 februari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

– verbiedt Ultimo Noticia het zonder toestemming van [eiser] publiceren van enige door hem gemaakte foto, op straffe van een dwangsom van NAf 1.000,- per overtreding met een maximum van NAf 100.000,-;

– veroordeelt Ultimo Noticia in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op NAf 1.118,45 aan verschotten en NAf 4.500,- aan gemachtigdensalaris;

– verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

– wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.E. Sijsma, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 11 december 2017.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: