Advertisements

OM asks for inquiry into Port Sint Maarten / OM vraagt onderzoek naar gang van zaken Port Sint Maarten

Public Prosecutor’s Bulletin SXM:

OM asks for inquiry into Port Sint Maarten

The Public Prosecutor’s Office filed on Friday, September 1st, 2017, a petition to the Court to set up a civil survey (civiele enquete) regarding the progress in the Port of Sint Maarten Harbor Holding Company NV.

This is the result of an investigation launched by the Public Prosecutor in the autumn of 2015 in response to persistent reports that there would be maladministration in the company. During this investigation, the Public Prosecutor’s Office requested documents and involved stakeholders. The Board and Supervisory Board also asked for a response.

On the basis of the information so far, the Public Prosecutor’s Office has reasons to doubt a correct policy within the company. For example, there are questions about the procurement of projects, the internal control of expenses and loans that the port has extended.

In view of the importance that the country of Sint Maarten has in a healthy and profitable port company, the Public Prosecutor’s Office considers it necessary to conduct an investigation into the conduct of the port. This is not a criminal investigation, but a civil investigation into possible mismanagement. The law gives the Public Prosecutor the power to request the Court, in the public interest, to launch such a civil investigation.

——–

OM vraagt onderzoek naar gang van zaken Port Sint Maarten

Het Openbaar Ministerie heeft op vrijdag 1 september 2017 een verzoekschrift ingediend bij het Hof om een civiele enquête in te stellen naar de gang van zaken binnen de haven, de Sint Maarten Harbour Holding Company NV. 

Dit is de uitkomst van een onderzoek dat het Openbaar Ministerie in het najaar van 2015 is gestart naar aanleiding van aanhoudende signalen dat er sprake zou zijn van wanbeleid binnen de onderneming. Tijdens dit onderzoek heeft het Openbaar Ministerie stukken opgevraagd en betrokkenen gesproken. Ook is het bestuur en de Raad van Commissarissen om een reactie gevraagd.

Op grond van de informatie tot nu toe vindt het Openbaar Ministerie dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid binnen de onderneming.  Zo zijn er vragen over de aanbesteding van projecten, de interne controle op uitgaven en de leningen die de haven heeft afgesloten. 

Gelet op het belang dat het land Sint Maarten heeft bij een gezond en winstgevend havenbedrijf acht het Openbaar Ministerie het noodzakelijk dat een onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken binnen de haven.  Het gaat hier niet om een strafrechtelijk onderzoek, maar om een civiel onderzoek naar mogelijk wanbeleid. De wet geeft het Openbaar Ministerie de bevoegdheid om in het openbaar belang het Hof te vragen een dergelijk civiel onderzoek te starten.

Advertisements
%d bloggers like this: