Advertisements

​Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum

Betreft

3 0 AUG 2017

Brief over de termijn van aanstelling van de

Rijksvertegenwoordiger

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 augustus 2017 inzake de termijn van

aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger bericht ik u als volgt. In het voorjaar

van 2014 heb ik u geinformeerd over de procedure en de profielschets voor de

benoeming van een nieuwe Rijksvertegenwoordiger.

De aanstellingstermijn voor de Rijksvertegenwoordiger is wettelijk bepaald op 6

jaar (artikel 188, eerste lid van de WolBES). In mijn brief van 21 maart 2014 heb

ik aangekondigd te bezien of aanpassing van de WolBES op korte termijn tot de

mogelijkheden behoort, maar hoe dan ook bij de aanstelling van de nieuwe

Rijksvertegenwoordiger het uitgangspunt te hanteren van verkorting van de

ambtstermijn tot drie jaar (met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming met

drie jaar). Vooruitlopend op een eventuele wijziging van de WolBES is daarom in

de profielschets van de Rijksvertegenwoordiger benoemd dat het aspect van de

verkorting van de duur van de ambtstermijn in de sollicitatieprocedure aan de

orde zal komen.

Ter uitvoering van de profielschets en sollicitatieprocedure hebben dit jaar enkele

tussentijdse gesprekken plaatsgevonden met de Rijksvertegenwoordiger die met

ingang van 1 September 2014 is benoemd.

Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten dat de heer Gilbert Isabella tot

het eind van dit jaar in functie zal blijven. Daarmee kan invulling worden gegeven

aan een zorgvuldige overdracht. Graag spreek ik reeds nu mijn erkentelijkheid uit

voor zijn inzet.

Over de procedure om te komen tot vervulling van de vacature zal uw Kamer

nader worden bericht.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Advertisements
%d bloggers like this: