Advertisements

‘Uitstel Openbare Aanbesteding Organisatie Carnavalsfeest 2018-2019.

‘Uitstel Openbare Aanbesteding Organisatie Carnavalsfeest 2018-2019.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport, Sector Cultuur & Sport geeft aan dat wegens onvoorziene omstandigheden de openbare aanbesteding organisatie carnavalsfeest 2018 en 2019, verschenen op d.d. 24, 25 en 26 juli 2017, wordt uitgesteld tot 28 augustus 2017 om 16.00 uur.

De uiterlijke inleverdatum van de offerte wordt dan op 28 augustus 2017 om 15.55, volledig ingevuld en schriftelijk in tweevoud in een gesloten envelop. Uw offerte wordt gedeponeerd in een bus bij de Sector Cultuur en Sport. De “Openbare Aanbesteding” neemt plaats op 28 augustus 2017 om 16.00 uur in de vergaderzaal van de Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport te Koningin Wilhelminastraat 1.

Tevens informeert de Uitvoeringsorganisatie Cultuur & Sport, u dat in plaats van een openbare aanbesteding welke op 14 augustus 2017 om 16.00 uur zou plaatsvinden, er een informatie ronde wordt gehouden voor geïnteresseerden en degene die een bestek hebben opgehaald. UCS wilt een ieder herinneren aan de aanmeldingsvoorwaarden welke als volgt zijn:
1. Bewijs van voldoende draagkracht door het overleggen van organogram en aantal personele bezetting en functienamen;
2. De inschrijver dient voorts de volgende documenten te overleggen;
3. Een volledig en correct inschrijvingsmodel;
4. Een productenoverzicht, conform model in de “Terms of Reference”;
5. Een verklaring, niet ouder dan 6 maanden , dat er geen gerechtelijke procedure is geopend, die een constatering inhoudt van het feit dat hij is opgehouden te betalen en die in overeenstemming met de nationale wetgeving kan leiden tot een faillietverklaring, welke tot gevolg heeft een gehele of gedeeltelijke ontheffing van het beheer over zijn bezittingen;
6. Een kopie van statuten;
7. Indien de inschrijver vertegenwoordigd wordt, dan dient een volmacht van de vertegenwoordiger te worden overlegd;
8. Een verklaring van de bank waaruit blijkt dat de inschrijver solvabel is;
9. Een beschrijving van de middelen waarover hij beschikt, met vermelding van de opdrachten die hij heeft uitgevoerd of aan de uitvoering waarvan hij heeft deelgenomen (referentielijst minimaal 3);
10. Een gewaarmerkt afschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao ( niet ouder dan 6 maanden);
11. Een verklaring van de belastingdienst dat de inschrijver geen belasting verschuldigd is;
12. Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank dat de inschrijver geen premies verschuldigd is;
13. Een beschrijving ( plan van uitvoering) van de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd

De Uitvoeringsorganisatie Cultuur & Sport, verzoekt een ieder die een bestek heeft opgehaald in contact op te nemen met de Sector Cultuur & Sport te telefoonnummer +599 9 461 51 33.

Mevr. drs. Marilyn Alcalá – Wallé
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Advertisements
%d bloggers like this: